Materiály k jednání ZMČ Brno-Vinohrady

Datum:

13. září 2021

Místo:

ÚMČ Brno - Vinohrady, společenský sál, Bzenecká 23

 Čas:

17.00 hod.

PROGRAM

1. Zahájení

2. Schválení programu

3. Schválení ověřovatelů zápisu

4. Plnění rozpočtu městské části Brno -Vinohrady za I. pololetí roku 2021

5. Střednědobý výhled rozpočtu městské části  Brno - Vinohrady na období 2023 - 2027

6. Vyjádření k žádosti o odkup pozemků p.č. 7242/3 a 7795/2 v k.ú. Židenice

7. Vyjádření k žádosti o odkup pozemku p.č. 7092/3 v k.ú. Židenice

8. Vyjádření k žádosti o odkup pozemku p.č. 7366/1 v k.ú. Židenice - opakované projednávání

9. Vyjádření k nabytí pozemku p.č.  1955/4 v k.ú. Židenice

10. Vyjádření k návrhu obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích

11. Vyjádření k obecně závazné vyhlášky, kterou se mění Statut města Brna

12. Novelizace OZV města Brna v oblasti  školství - spádové obvody škol

13. Převod svěřeného majetku KVIC do MŠ Bořetická 7 (myčka)

14. Plnění plánu výnosů a nákladů Správy domů městské části Brno - vinohrady k 30.6.2021

15 .Pasportizace bytových domů 2021

16. Změna KRITÉRIÍ pro hodnocení naléhavosti bytové potřeby žadatele o byt a ztpůsob výběru žadatelů o pronájem bytů

17.
Zpráva o činosti Rady městské části Brno - Vinohrady od XI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno - VInohrady, konané dne 14.06.2021

18. Rozprava

19. Závěr