Materiály k jednání ZMČ Brno-Vinohrady

Datum: 

11.12.2023

Místo:

ÚMČ Brno  -  Vinohrady, společenský sál, Bzenecká 23

 Čas:

17.00 hod.

PROGRAM

1.  Zahájení 

2.  Schválení programu

3.  Schválení ověřovatelů zápisu

4.  Dotazy, připomínky a podněty občanů Vinohrad

4a Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině Kulturního, vzdělávacího a informačního centra městské části Brno-Vinohrady

4b Návrh na vyplacení mimořádné odměny odměny neuvolněnému členovi ZMČ Brno-Vinohrady
      panu J.Š. v souladu se zákonem o obcích č.128/200 Sb., v platném znění


5.  Plnění rozpočtu městské části Brno-Vinohrady ke 30.9.2023

6.  Rozpočtové opatření č. 19 

7.  Návrh rozpočtu městské části Brno-Vinohrady na rok 2024

8.  Vyjádření k žádosti o odkup pozemku p.č. 7249 v k.ú. Židenice , ulice Šedova

9.  Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění Statut města Brna

10. Novely obecně závazných vyhlášek - připomínkové řízení

11.Záměr na zřízení oblasti rezidentního parkování

12.Plnění plánu výnosů a nákladů Správy domů k 30.9.2023

13.Plán výnosů a nákladů Správy domů měsské části Brno-Vinohrady na rok 2024

14.Návrh na stanovení termínů zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Vinohrady
     pro rok 2024

15. Zpráva o činnosti Rady městské části Brno- Vinohrady

16. Rozprava

17. ZávěrMgr. Jitka Ivičičová
starostka m.č. Brno - Vinohrady