Materiály k jednání ZMČ Brno-Vinohrady

Datum:

14. června 2021

Místo:

ÚMČ Brno - Vinohrady, společenský sál, Bzenecká 23

 Čas:

17.00 hod.

PROGRAM

1. Zahájení

2. Schválení programu

3. Schválení ověřovatelů zápisu

4. Vyjádření k nabytí pozemků p.č. 7966/7 a p.č.7966/8 v k.ú.Židenice z vlastnictví PROPERITY vici s.r.o. do vlastnictví města Brna (GO-UP)

5. Rozpočtové opatření č. 7

6 .Rozpočtové opatření č. 8

7. Plnění rozpočtu městské části Brno - Vinohrady za I. čtvrtetí roku 2021

8.Účetní uzávěrka městské části Brno - Vinohrady za rok 2020

9. Závěrečný účet městské části Brno - Vinohrady za rok 2020

10. Plnění plánů a výnosů a nákladů Správy domů m.č. k  31.3.2021

11. Návrh na dispozici s majetkem města - žádost o odkup části pozemků u domu Velkopavlovická 1

12. Návrh na svěření majetku - nástaby výmníkových stanice Čejkovická 8 a Valtická 23

13. Návrh na dispozici s majetkem města - žádost o odkup pozemku p.č. 7366/1 v k.ú. Židenice

14. Návrh na dispozici s majetkem města - žádost o odkup pozemku p.č. 9636 v k.ú. Židenice

15. Novela obecně závazné vyhlášky o nočním klidu

16. Dodatek č,4 ke zřizovací listině MŠ Prušánecká

17. Název společenského sálu  na ulici Bzenecká 23 v objektu bývalé ZŠ

18.  Návrh na změnu Statutu sociálního fondu městské části Brno - Vinohrady

19.Zpráva o činnosti Rady m.č. Brno - Vinohrady od X. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno - Vinohrady, konaného dne 15.3.2021

20. Rozprava

21. Závěr