Úsek řešení přestupků

Pracovníci: 

Mgr. Martina Rosenbergrová, DiS. – přestupky, 3. patro, tel.: 511 189 006

e-mail: rosenbergrova@vinohrady.brno.cz
 

Mgr. et Mgr. Tomáš Kratochvíl – vedoucí odboru,  3. patro, dveře č. 3, tel.: 511 189 007, e-mail: kratochvil@vinohrady.brno.cz

Agenda:

V přenesené působnosti rozhoduje v I. stupni správního řízení o přestupcích podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů v souladu se Statutem města Brna a organizačním řádem MČ Brno – Vinohrady, dále zejména zabezpečuje spolupráci s orgány činnými v trestním řízení, s orgány Policie ČR a Městské policie v rámci své působnosti v oblasti přestupkového řízení a zabezpečuje zápis do celostátní evidence přestupků a poskytuje výpisy oprávněným subjektům a oprávněným orgánům státní správy.

Právní předpisy

  • č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
  • č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
  • č. 500/2004 Sb., správní řád
  • č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník
  • č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 
  • Vyhláška MV 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
  • Vyhlášky a nařízení Statutárního města Brna