Ochrana osobních údajů

INFORMAČNÍ POVINNOST
ve smyslu čl. 13 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR) a § 8 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů 
 
1. Totožnost a kontaktní údaje správce
 
Statutární město Brno, městská část Brno-Vinohrady
IČO: 44992785
se sídlem Velkopavlovická 25, 628 00 Brno
E-mail: info@vinohrady.brno.cz
Telefon: 511 189 001
 
2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů
 
PMA advisors s.r.o.
Mgr. Ivana Šilhánková
Tel.: +420 770 606 082
E-mail: poverenec@pmadvisory.cz
 
3. Účely zpracovaní, pro které jsou osobní údaje určeny a právní základ pro zpracovaní
 
Účelem zpracování osobních údajů správcem je:
Čl. 6 odst. 1 písm. a) - zpracování na základě souhlasu; 
Čl. 6 odst. 1 písm. b) - zpracování pro účely plnění smlouvy;
Čl. 6 odst. 1 písm. c) - zpracování nezbytné pro plnění právní povinnosti;
Čl. 6 odst. 1 písm. e) - zpracování nezbytné pro výkon veřejné moci, kterým je obec pověřena.
 
Právním základem zpracování jsou právní předpisy upravující výkon samostatné a přenesené působnosti správce, a to zejména zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dále obecně závazná vyhláška Statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších obecně závazných vyhlášek, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Pokud správce vystupuje v soukromoprávních vztazích, je právním základem zpracování zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a předpisy související.
 
Není vyloučeno zpracování osobních údajů na základě jiných právních předpisů upravujících výkon samostatné a přenesené působnosti správce. 
 
4. Oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že je zpracovaní založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f)
 
Správce může zpracovávat osobní údaje na základě oprávněného zájmu, primárně však zpracovává osobní údaje z titulu výkonu veřejné moci a plnění právní povinnosti.
 
5. Případné příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů
 
Osobní údaje mohou být předány Magistrátu města Brna. Osobní údaje mohou být předány rovněž smluvním zpracovatelům. Může se jednat o výkon auditní činnosti, správu IT technologií, účetní a daňové poradenství a podobně. Údaje se rovněž předávají provozovatelům poštovních služeb v rámci doručování zásilek. Údaje mohou být předány rovněž finančnímu úřadu nebo dalším orgánům veřejné moci.
 
Údaje mohou být předány v rámci ochrany práv a zájmů správce advokátům nebo soudním exekutorům.
 
Není vyloučeno předání dalším subjektům dle konkrétní činnosti správce.
 
6. Případný úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci
 
Osobní údaje mohou být předány do třetí země nebo mezinárodní organizaci pouze z titulu výkonu veřejné moci a plnění právních povinností.
 
7. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo kritéria použitá pro stanovení této doby
 
Doba uložení se řídí zvláštními právními předpisy upravujícími činnost správce v rámci konkrétního účelu zpracování.
 
8. Poučení o právech subjektů údajů
 
Subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům.
Subjekt údajů má právo na opravu a výmaz osobních údajů.
Subjekt údajů má právo žádat omezení zpracování a má právo vznést proti zpracování námitku.
Subjekt údajů má rovněž právo na přenositelnost údajů.
Subjekt údajů má v případě poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů právo souhlas kdykoliv odvolat, tím není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů).
 
9. Upozornění, zda je poskytování osobních údajů zákonným či smluvním požadavkem a poučení ohledně možných důsledků neposkytnutí těchto údajů
 
Poskytnutí osobních údajů je zejména zákonným požadavkem, pokud správce vystupuje jako účastník občanskoprávního vztahu, je poskytnutí osobních údajů zpravidla smluvním požadavkem a je nezbytné pro uzavření smlouvy, respektive předsmluvní jednání. 
 
10. Upozornění na provádění automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilovaní
 
Správce neprovádí automatizované individuální rozhodování ani profilování.