Odbor bytový a všeobecný

Kontakty:

Ing. Eva Králíčková – vedoucí odboru, krizové řízení, dveře č. 6, tel.: 511 189 010,  e-mail: kralickova@vinohrady.brno.cz

Pracovníci:

Bc. Kateřina Švábenská – bytové hospodářství, místní poplatky (užívání veřejného prostranství), rybářské lístky, zápis do evidence zemědělského podnikatele – dveře č. 12, tel.: 511 189 027 e-mail: svabenska@vinohrady.brno.cz

SPRÁVA DOMŮ , Mikulovská 4, tel.: 602 727 598, 544 231 956, 544 231 957 
Radka Bohanesová - vedoucí správy domů, Mikulovská 4, 544 231 954e-mail: bohanesova@vinohrady.brno.cz
Alena Zbořilová – technik správy domů, Mikulovská 4, tel.:544 231 957,  e-mail: zborilova@ vinohrady.brno.cz
Petra Julínková 
– fakturace, pokladna správy domů, Mikulovská 4, tel.: 544 231 957, 
e-mail: julinkova@vinohrady.brno.cz 
Kateřina Zelinková
 – předpis nájemného,​nájemní smlouvy, Mikulovská 4, tel.: 544 231 956,  e -mail: zelinkova@vinohrady.brno.czNáplň činnosti odboru bytového a ÚMČ Brno – Vinohrady je všeobecná.

Zahrnuje správu bytových domů svěřených městské části Brno - Vinohrady, hospodaření s byty, nebytovými prostory, vydávání rybářských lístků, provádění zápisů do evidence zemědělského podnikatele či správu místních poplatků za užívání veřejného prostranství.


AKTU Á LN Ě:

Podmínky pro uchazeče před přidělením obecního bytu
 
Vážení občané,
Rada m. c . na svém zasedání dne 21.9.2020 schválilo, po předchozím projednání v Bytové a podmínky dislokační komise pro uchazeče před přidělením obecního bytu z pořadníku žadatelů o byt v MČ Brno-Vinohrady.
Nově bude muset žadatel o byt, který dovrší potřebného počtu bodů pro přidělení bytu dokládat následující doklady:
 
1)  kopii pracovní smlouvy s potvrzením příjmu za poslední 3 měsíce nebo
OSVČ – kopii daňového přiznání za poslední zdaňovací období nebo
potvrzení o poskytování aktuálních dávek z Kontaktního místa nebo
dokladu o registraci na Úřadu práce nebo
rozhodnutí o přiznané výši důchodu (invalidní, starobní, vdovský apod.). ). ). ). ). ).
 
2) prokázání skutečného bydlení (např. kopii nájemní smlouvy, podnájemní smlouvy apod.,)
 
3)výpis z Centrálního registru dlužníků (pro případ dluhů bude stanovena ze strany pronajímatele vratná jistota (kauce) ve výši 2měsíčních nájmů, která bude nájemci vrácena po 1 roce řádného užívání bytu a placení nájemného)
 
4)  čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči městu Brno
 
5) originál aktuálního (ne staršího než 3 měsíce) výpis z katastru nemovitostí pro žadatele a jeho manželky (manžela).

Příspěvek na výměnu vstupních dveří od bytu v roce 2023,  do výše 5.000,- Kč
 
Vážení nájemníci,
pro vás, kteří se rozhodnou pro výměnu vstupních dveří od bytu, nabízí ÚMČ Brno-Vinohrady finanční příspěvek do výše 5.000,- Kč . Informace na Správě domů, Mikulovská 4.