Sociální a výchovné problémy nezletilých (do 15 let) a mladistvých (do 18 let)

1. Identifikační číslo

2. Kód
0303

3. Pojmenování (název) životní situace
Sociální a výchovné problémy nezletilých (do 15 let) a mladistvých (do 18 let)

4. Základní informace k životní situaci
U nezletilých a mladistvých to jsou výchovné problémy, šikana mezi dětmi, záškoláctví, útěky z domova, toxikomanie, alkoholismus a trestná činnost

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Zákonný zástupce nezletilého, mladistvého. O informaci nebo pomoc v řešení životní situace se může dotázat sám nezletilý nebo mladistvý

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Telefonické či písemné sdělení, osobní projednání u kurátora pro mládež
 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Ochotou řešit svůj sociální problém a spolupracovat s kurátorem pro mládež

8. Na které instituci životní situaci řešit
ÚMČ Brno - Vinohrady, Odbor sociálních věcí, školství a kultury, úsek sociálně-právní ochrany dětí, kurátor pro děti a mládež

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
ÚMČ Brno - Vinohrady, Velkopavlovická 25, 628 00 Brno, Odbor sociálních věcí, školství a kultury, úsek sociálně-právní ochrany dětí, Mgr. et Mgr. Tomáš Kratochvíl, kurátor pro mládež, III. poschodí, dv. č. 3, tel.: 511 189 007, úřední hodiny: pondělí, středa 08.00 - 11.15 hod. od 11.45 - 17.00 hod.
Na základě anamnézy případu lze případy řešit také s dalšími institucemi sociální sítě (např. manželské poradny, pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče), dále také se školami, soudy, policií a lékaři, či zařízeními sociálních služeb.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

osobní doklad (OP, příp. náhradní doklad) a dále doklady související s řešením konkrétní životní situace občana (individuální)

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
konzultace nevyžaduje vyplnění formulářů, jinak webové stránky www.mpsv.cz

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
poradenství a služby jsou poskytovány bezplatně

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
poradenství a konzultace občanům jsou řešeny bezodkladně v závislosti na procesních postupech jednotlivých úkonů

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Sociální pracovníci, terapeuti institucí sociální sítě

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Zákonná součinnost

16. Elektronická služba, kterou lze využít
kratochvil@vinohrady.brno.cz  

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších přepisů

18. Jaké jsou související předpisy
Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník 
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, 
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, 
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,
Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů,
Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, 
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, 
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, 
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách,
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, 
Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, 
Usnesení č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod, 
Sdělení č. 104/1991 Sb., o Úmluvě o právech dítěte,
Sdělení č. 34/1998 S., Úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

odvolání proti rozhodnutí k Magistrátu města Brna, Odboru sociální péče, Koliště 19, Brno 601 67, prostřednictvím zdejšího ÚMČ

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
napomenutí, pořádková pokuta

21. Nejčastější dotazy
Výchovné problémy nezletilých a mladistvých, požívání návykových látek, alkoholismus, záškoláctví, útěky z domova, šikana, trestná činnost, sociálně-patologické jevy, poskytnutí informací a kontaktů na různé instituce sociální sítě apod.

22. Další informace

www.mpsv.cz; http://socialnipece.brno.cz/

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
MPSV: www.mpsv.cz, MŠMT: www.msmt.cz/ 
také portál veřejné správy: http://portal.gov.cz;
případně stránky Statutárního města Brna: www.brno.cz 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit
www.socialnipece.brno.cz; www.prevence-info.cz 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar
Statutární město Brno, Úřad městské části města Brna, Brno - Vinohrady, Odbor sociálních věcí, školství a kultury, Velkopavlovická 25, 628 00 Brno, vedoucí odboru Bc. Mgr. Tomáš Kratochvíl

26. Kontaktní osoba
Bc. Mgr. Tomáš Kratochvíl

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
1. 7. 2015

28. Popis byl naposled aktualizován
1. 7. 2015

29. Datum konce platnosti popisu
Na dobu neurčitou