Nájem bytu

1. Identifikační číslo
 
2. Kód

0101  
 
3. Pojmenování (název) životní situace
Nájem obecního bytu
    
4. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Městská část vede seznam žadatelů o byt. Do seznamu zapíše žadatele, který splňuje tyto předpoklady:

 •  je zletilý, 
 • žadatel ani jeho manžel(ka) v ČR nevlastní bytový či rodinný dům nebo byt, pokud neprokáží, že jej ze závažných důvodů nemohou užívat, anebo není nájemcem bytu na dobu neurčitou,
 • je nájemcem bytu, který je vzhledem k finanční a sociální situaci, nebo k věku nebo zdravotnímu stavu žadatele nebo člena jeho domácnosti nevyhovující, a je-li nájemcem takového bytu v majetku města Brna, nabídne městské části, u níž o byt žádá a která je pronajímatelem žadatelem užívaného bytu nebo jíž náleží k bytu dispoziční právo, jeho uvolnění 
 • je nájemcem sociálního bytu a nabídne s doporučením OSP MMB jeho uvolnění,  
 • je-li jiným státním příslušníkem, má na území ČR povolen trvalý pobyt  v souladu   správními předpisy o pobytu cizinců na území České republiky, 
 • je v rozvodovém řízení, i když dosud nedošlo k vypořádání společného jmění  k bytovému či rodinnému  domu nebo bytu a řešení doporučí Odbor sociální péče MMB nebo ÚMČ. Podmínka dle písm. b) musí být splněna před uzavřením nájemní smlouvy
 • neužívá  protiprávně byt či nebytový prostor k bydlení,
 • v dosud užívaném bytě nedluží na nájemném z bytu a za služby spojené s nájmem bytu, včetně příslušenství, hrubě neporušuje dobré mravy nebo jinak závažným způsobem neporušuje podmínky nájemní smlouvy
 • nedluží za užívání bytu v majetku města Brna, jehož nájem skončil
 • dle čestného prohlášení nemá vůči městu žádný dluh 

5. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Výběr žadatelů o byt v městské části Brno-Vinohrady provádí městská část Brno-Vinohrady podle kritérií, která jsou schválená Zastupitelstvem městské části Brno-Vinohrady

6. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 
Žádost se podává na předtištěném formuláři městské části Brno-Vinohrady 

7. Na které instituci životní situaci řešit
Žadatel, který má zájem žádat o nájem bytu v městské části Brno-Vinohrady, žádost si podá u této městské části.

8. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Na odboru bytovém a všeobecném ÚMČ Brno-Vinohrady.

9. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Vyplněný formulář žádosti o byt městské části Brno-Vinohrady. 

10. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formulář žádost o pronájem bytu je k dispozici na odboru bytovém a všeobecném ÚMČ Brno-Vinohrady nebo ke stažení zde
Zadost-o-pronajem-bytu_2

11. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Podání žádosti není zpoplatněno.

12. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Městská část oznámí do 30 dnů po obdržení žádosti žadateli o byt, zda byl do seznamu zapsán, případně z jakého důvodu nebude jeho žádost evidována

13. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Postupuje se podle Pravidel o pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínkách zajišťování bytové náhrady. 

14. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Důvod k vyřazení žadatele je skutečnost, že žadatel uvede nepravdivé údaje, nebo neoznámí-li do 30-ti dnů změnu skutečností rozhodných pro posouzení žádosti o byt. 

15. Související životní situace a návody, jak je řešit

 • Postoupení nájemní smlouvy (nahrazuje výměnu bytu): Nájemci bytů v majetku města Brna mohou postoupit práva a povinnosti z nájemní smlouvy k bytu na základě dohody a jen s písemným souhlasem pronajímatelů.
 • Společný nájem: Dohodu o společném nájmu se stávajícím nájemcem může městská část uzavřít pouze za podmínky, že další osobou přistupující k nájmu bytu jsou jeho děti, rodiče, sourozenci, zeť a snacha, vnuk či vnučka, partner, jsou –li zletilí a žijí-li s nájemcem alespoň jeden rok ve společné domácnosti a nevlastní-li bytový či rodinný dům, byt nebo nejsou-li nájemci bytu na dobu neurčitou.

16. Za správnost popisu odpovídá útvar
Odbor bytový a všeobecný ÚMČ Brno-Vinohrady.

17. Kontaktní osoba
Ing. Eva Králíčková, Bc. Kateřina Švábenská

18. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
      26.11.2018

19. Popis byl naposled aktualizován
      26.11.2018
20. Datum konce platnosti popisu
      Bez omezení