Vidimace a legalizace

1. Identifikační číslo

2. Kód

0401

3. Pojmenování (název) životní situace
Ověření podpisu (legalizace) nebo listiny (vidimace)

4. Základní informace k životní situaci 
Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.
Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost)
Občan způsobilý k právním úkonům ve správním řízení.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 
Legalizace je prováděna na předložené listině, žadatel je povinen předložit platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, průkaz povolení pobytu pro cizince, aj.).
Vidimace je prováděna na kopii předložené listiny, tj. prvopisu, již ověřené vidimované listiny, stejnopisu nebo kopie pořízené ze spisu.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Legalizace a vidimace je prováděna při osobní návštěvě občana ústní žádostí, písemná forma žádosti není nutná.
Ze závažných důvodů může příslušný úřad provést legalizaci, vidimaci mimo úřední místnost úřadu. Závažným důvodem je zejména zdravotní stav občana, který mu neumožňuje dostavit se osobně na příslušný úřad, nebo situace, kdy je občan umístěn ve zdravotnickém zařízení jako např. nemocnice, léčebny dlouhodobě nemocných apod. Jak v takovém případě postupovat? 
  • Telefonicky se obrátit na příslušný úřad městské části ve městě Brně, na jehož území má občan bydliště nebo se nachází příslušné zdravotnické zařízení, ve kterém je krátkodobě nebo dlouhodobě umístěn.
  • V případě, že příslušná městská část není schopna zajistit ověření mimo svůj úřad, telefonicky kontaktovat Magistrát města Brna.
Úředník na základě telefonické žádosti posoudí, zda se opravdu jedná o závažné důvody a domluví se s občanem na termínu a času provedení úkonu.

8. Na které instituci životní situaci řešit
Krajský úřad, Magistrát města Brna, Úřady městských částí

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Úřad městské části Brno- Vinohrady, Velkopavlovická 25, II. patro, dveře č. 9,  č. 11
Úřední hodiny pondělí, středa 8,00 - 11,00 a 11,30 - 17,00 

10. Jaké doklady je nutné mít sebou
K ověření pravosti podpisu (legalizaci) je nutný platný průkaz totožnosti a listina, na které bude podpis ověřen.
K ověření shody opisu nebo kopie s listinou (vidimaci) je předkládána listina (prvopis, již ověřená vidimovaná listina,dále listina, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů, stejnopis, opis nebo kopie pořízená ze spisu) a kopie nebo opis této listiny.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formuláře k legalizaci a vidimaci se nepoužívají.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Legalizace - za ověření pravosti podpisu je vybírán správní poplatek 50,-Kč v hotovosti.
Vidimace - za každou i započatou stranu listiny formátu A4 je vybírán správní poplatek 50,-Kč v hotovosti.
Osvobození od správních poplatků je stanoveno v zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Nejsou zákonem stanoveny. 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů; 
- zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů;
- vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení postupu

21. Nejčastější dotazy 

22.  Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace z jiných zdrojů nebo v jiné formě)

24. Související životní situace a návod, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Kancelář tajemníka 

26. Kontaktní osoba
Hankeová Monika 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
1. 7. 2012

28. Popis byl naposledy aktualizován
25. 6. 2015

29. Datum konce platnosti popisu 
Bez omezení. 

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace