Vyhrazená parkovací stání pro invalidní občany

1. Identifikační číslo

2. Kód

02 0302

3. Pojmenování (název) životní situace
Vyhrazená parkovací stání pro invalidní občany

4. Základní informace k životní situaci
O vyhrazené parkovací stání si může požádat občan těžce životně postižený s průkazem ZTP/P, ZTP, Povolení k užívání parkovacího místa se vydává na dobu 1 roku s možností každoročního obnovení (prodloužení) doby platnosti.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 
Plnoletý občan, který má trvalý pobyt ve městě Brně, zákonný zástupce, opatrovník, pověřená osoba na základě plné moci. 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Podmínkou řešení životní situace je podání žádosti (vzor žádosti na internetových stránkách ÚMČ Brno – Vinohrady) a zdravotní postižení občana, které odůvodňuje přiznání průkazu ZTP, ZTP/P, dále vlastnictví motorového vozidla, kdy držitelem je buď žadatel, nebo osoba jemu blízká. Souhlas se zřízením vyhrazeného parkovacího stání dává MČ Brno – Vinohrady dle „METODIKY“ uveřejněné na internetových stránkách ÚMČ Brno – Vinohrady.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
Řízení je zahájeno na základě podané žádosti. Datum doručení žádosti je současně datem zahájení řízení    

8. Na které instituci životní situaci řešit
Magistrát města Brna, Odbor dopravy, Kounicova 67 - řeší vyhrazená parkovací stání na komunikacích II., III. třídy a na komunikacích patřících do základního komunikačního systému (zjednodušeně tzv. komunikace, kde jezdí MHD), na ostatních místních komunikacích – ÚMČ Brno – Vinohrady, Odbor finanční a výstavby, úsek silničního hospodářství, Velkopavlovická 25, 628 00 Brno

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Úřad městské části Brno – Vinohrady, Odbor finanční a výstavby, úsek silničního hospodářství, Velkopavlovická 25, 628 00 Brno. 
Odpovědný pracovník – Bc. David Směšný, tel: 511 189 008, email: smesny@vinohrady.brno.cz
Konzultace s pracovníkem odboru finančního a výstavby, úseku silničního hospodářství je možná v  úřední dny Po a St 8,00 – 17,00 hodin a ve zvlášť nutných případech na základě telefonické domluvy, nebo elektronickou poštou      

10.  Jaké doklady je nutné mít sebou
Občanský průkaz žadatele - zdravotně postiženého občana. Průkaz ZTP/P, ZTP. U nezletilých zdravotně postižených dětí - rodný list + občanský průkaz zákonného zástupce. OTP vozidla, lékařská zpráva, orientační plánek s požadovaným místem pro parkování (je možné zajistit na ÚMČ Brno – Vinohrady, kopie ŘP, kopie technického průkazu vozidla.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Tiskopis žádosti o vyhrazené parkovací stání je k dispozici na Odboru finančním a výstavby ÚMČ Brno – Vinohrady a na internetových stránkách ÚMČ Brno – Vinohrady

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Držitelé průkazů ZTP, ZTP/P jsou osvobozeni od správního a místního poplatku. Žadateli je účtován příspěvek na cenu zpracování a realizaci dopravního značení v celkové výši 3500,- Kč. Výchozím podkladem pro realizaci dopravního značení je osobní objednávka žadatele u BKOM a.s. Dopravní značení zůstává majetkem zřizovatele dopravního značení.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Rozhodnutí se vydává do 30 dnů od zahájení řízení, nejdéle do 60 dnů od zahájení řízení.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčeni) řešení životní situace
Brněnské komunikace a.s., Renneská 1a; MČ Brno – Vinohrady, Velkopavlovická 25; MMB OD Kounicova 67; Policie ČR KŘP JMK SPDI, Kounicova 24.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Součinnost žadatele.

16. Elektronická služba, kterou lze využít.
Žádost o vyhrazené parkovací místo nelze vyřídit elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy

  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Proti rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Odboru dopravy MMB, Kounicova 67, Brno, prostřednictvím odboru finančního a výstavby, ÚMČ Brno – Vinohrady, Velkopavlovická 25, 628 00 Brno

20. Jaké jsou sankce a jak se uplatňují
Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace na vyhrazené parkovací místo lze z důvodu nesplnění jeho podmínek či z obecného zájmu odejmout v souladu s ustanovením § 25 odst. 3 zákona č.13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

21. Nejčastější dotazy
Zda žadatel splňuje podmínku pro kladné vyřízení žádosti o zřízení vyhrazeného parkování pro invalidní osobu – pokud splňuje podmínky „Metodiky“

22. Další informace
Úřad městské části Brno – Vinohrady, Odbor finanční a výstavby, úsek silničního hospodářství, Velkopavlovická 25, 628 00 Brno, v  úřední dny Po a St 8,00 – 17,00 hodin, Bc. David Směšný: tel. 511 189 008 

23. Informace o popisovaném vzoru (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Nejsou.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit
Nejsou.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar
Úřad městské části Brno – Vinohrady, Odbor finanční a výstavby 
Ing. Květoslav Pekárek – vedoucí odboru 

26. Kontaktní osoba
Bc. David Směšný: tel. 511 189 008

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
31. 7. 2015

28. Popis byl naposledy aktualizován
31. 7. 2015

29. Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

30. Případné upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Nejsou.