Územní řízení

1. Identifikační číslo

2. Kód 

02 0202

3. Pojmenování (název) životní situace
Územní řízení

4. Základní informace k životní situaci
Stavební úřad ÚMČ MB Brno – Vinohrady vede řízení a vydává rozhodnutí, souhlas, opatření, informaci  pro stavby a zařízení na území m.č. Brno – Vinohrady. 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Žádost může podat fyzická nebo právnická osoba.

6. Jaké jsou podmínky a postup řešení životní situace
Podmínkou pro zahájení řízení ve věci je podání písemné žádosti.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Žádost (na předepsaném formuláři) musí být podána písemnou formou prostřednictvím České pošty nebo osobním doručením na podatelnu ÚMČ MB Brno – Vinohrady, Velkopavlovická 25, 628 00 Brno

8. Na které instituci životní situaci řešit
Stavební úřad ÚMČ MB Brno – Vinohrady, Velkopavlovická 25, 628 00 Brno

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Kancelář stavebního úřadu Velkopavlovická 25, Brno, dv.č. 13, Ing. Barbora Kovářová, Ph.D., úřední hodiny: po a st  8,00 – 11,00 a 11,30 – 17,00, případně telefonicky nebo elektronickou poštou 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Vyplněný formulář. Požadované doklady jsou uvedeny ve formulářích, které obsahuje Vyhláška č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. Žádost musí být podána pouze na předepsaném formuláři!

11. Jaké jsou potřebné formulářea kde jsou k dispozici
Potřebné formuláře dle bodu č. 10 jsou k dispozici na www.mvcr.cz, nebo na stavebním úřadě  ÚMČ MB Brno – Vinohrady, Velkopavlovická 25, Brno, dveře č.13. (úřední dny po a st 8-11 a 12-17 hod.) tel. 511 189 017.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Poplatky jsou stanoveny ve sbírce zákonů č.634/2004 ve výši od 300 Kč až do 20 000 Kč dle druhu stavby.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůta je do 60 dnů, nejdéle do 90 dnů od zahájení řízení. 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Účastníci územního řízení jsou uvedení v § 85 zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon).

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Součinnost v řízení.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

17. Podle kterého správního předpisu se postupuje

Zákon č. 500/2004 Sb. (správní řád) a zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

18. Jaké jsou související předpisy

  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění 
  • vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech
  • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
  • vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti 
  • vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 
  • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
  • vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
  • vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Proti rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k OÚSŘ MMB, Malinovského náměstí 3, Brno, podáním učiněným u odboru finančního a výstavby Úřadu městské části města Brna Brno - Vinohrady, Velkopavlovická 25, 628 00 Brno. Odvolání se podává v počtu o jeden větším, než je počet účastníků řízení.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Až do 2 000 000 Kč dle § 178, § 179, § 180, § 181 stavebního zákona. 

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

tel.: 511 189 017, e-mail: kovarova@vinohrady.brno.cz

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možno získat také    z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor finanční a výstavby ÚMČ MB Brno – Vinohrady, Velkopavlovická 25, Brno

26. Kontaktní osoba
Ing. Barbora Kovářová, Ph.D.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
1. 6. 2015

28. Popis byl naposledy aktualizován
22.4.2020

29. Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace