Stavební povolení pro komunikační stavby

1. Identifikační číslo

2. Kód

02 0306

3. Pojmenování (název) životní situace
Stavební povolení pro komunikační stavby

4. Základní informace k životní situaci
Žádost o stavební povolení pro komunikace musí být podána na příslušném formuláři.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 
Stavebník (investor), příp. zplnomocněný zástupce

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Žádost o stavební povolení podle §110 odst.1a2 zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a vyhlášky č. 526/2006 Sb. musí obsahovat:

 • Jméno (název),
 • adresa (sídlo)stavebníka,
 • u právnické osoby je vhodné předložit výpis z obchodního rejstříku (IČO),
 • druh, účel, místo stavby,
 • předpokládaný termín zahájení a dokončení stavby,
 • u dočasné stavby dobu jejího trvání,
 • parcelní čísla a druhy dotčených pozemků a sousedních pozemků,
 • jméno (název), adresa a oprávnění zpracovatele projektové dokumentace stavby a způsob provedení stavby (dodavatelský). Pozor stavbu a úpravu komunikace nelze provádět svépomocí, 
 • základní údaje o stavbě,
 • seznam a adresy účastníků stavebního řízení, které jsou stavebníkovi známy, 
 • orientační náklad na provedení stavby.

K žádosti se připojují:

 • doklad, jímž stavebník prokazuje vlastnické právo k pozemku nebo právo založené smlouvou provést stavbu anebo právo, odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě,
 • projektová dokumentace zpracovaná oprávněnou osobou v oboru dopravní stavby ve dvou vyhotoveních,
 • doklady o jednání s účastníky stavebního řízení, pokud byla předem o stavbě vedena,
 • závazná stanoviska, rozhodnutí, vyjádření, souhlasy, případně jiná opatření dotčených orgánů vyžadovaná zvláštními předpisy,
 • plán kontrolních prohlídek stavby 
 • územní rozhodnutí nebo doklad toto rozhodnutí nahrazující,

Veškeré podmínky pro povolování staveb jsou vymezeny zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádů ve znění pozdějších předpisů a vyhlášce č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona. Obsah projektové dokumentace je podrobně upraven ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a ve vyhlášce č. 146/2008Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb
 
7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
Řízení je zahájeno na základě podané žádosti. Datum podání je současně datem zahájení řízení. Žádost lze zaslat poštou, případně osobně doručit na podatelnu ÚMČ Brno – Vinohrady, Odbor finanční a výstavby, úsek silničního hospodářství, Velkopavlovická 25, 628 00 Brno.

8. Na které instituci životní situaci řešit
Stavební povolení pro komunikace a jejich součásti řeší vždy příslušný speciální stavební úřad následovně:

 • Dálnice a rychlostní komunikace – Ministerstvo dopravy a spojů ČR;
 • Silnice I. třídy – Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy; 
 • Silnice II., III. třídy a místní komunikace dopravně významné (zejména s vedením hromadné dopravy)
 • Magistrát města Brna, Odbor dopravy;
 • Ostatní místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace ÚMČ Brno – Vinohrady.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Úřad městské části Brno – Vinohrady, Odbor finanční a výstavby, úsek silničního hospodářství, Velkopavlovická 25, 628 00 Brno. 
Odpovědný pracovník – Bc. David Směšný, tel: 511 189 008, email: smesny@vinohrady.brno.cz
Konzultace s pracovníkem odboru finančního a výstavby, úseku silničního hospodářství je možná v  úřední dny Po a St      8,00-11,00 a 11,30 – 17,00 hodin a ve zvlášť nutných případech na základě telefonické domluvy, nebo elektronickou poštou.      

10. Jaké doklady je nutné mít sebou
Dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formuláře používané při řešení životní situace lze získat přímo na Úřadu městské části Brno – Vinohrady, odbor finanční a výstavby, nebo jsou k dispozici v elektronické formě na internetových stránkách MČ Brno – Vinohrady.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Za vydání rozhodnutí o stavebním povolení pro komunikace se správní poplatky vyměřují dle zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
Správní poplatek se platí poštovní poukázkou  hotově nebo převodem.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůty pro vyřízení dle správního řádu jsou v jednodušších případech 30 dnů a ve složitějších 60 dnů od zahájení řízení.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčeni) řešení životní situace
Uvedeno ve formuláři žádosti o stavební povolení pro komunikace a jejich součásti – k dispozici fyzicky na Úřadu městské části Brno – Vinohrady, Odbor finanční a výstavby, nebo na internetových stránkách MČ Brno – Vinohrady.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Předložení dokladu o zaplacení správního poplatku.

16. Elektronická služba, kterou lze využít
Žádost o stavební povolení pro komunikační stavby nelze vyřídit elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona,
 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy

 • Vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění, 
 • Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů,
 • Autorizace architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě,
 • Technické požadavky na stavební výrobky,
 • Posuzování vlivů na životní prostředí (E.I.A.),
 • Katastr nemovitostí,
 • Ochrana zemědělského půdního fondu,
 • Užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace,
 • Správní řád (zák. č. 500/2004 Sb.)
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Proti rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení, k Odboru dopravy MMB, Kounicova 67, Brno, prostřednictvím odboru finančního a výstavby, ÚMČ Brno – Vinohrady, Velkopavlovická 25, 628 00 Brno

20. Jaké jsou sankce a jak se uplatňují
Sankce se uplatňují v případě nedodržení termínu nebo nesplnění podmínek ve vydaném stavebním povolení a ve vydaném povolení zvláštního užívání komunikace a řídí se dle zákona č.13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dle § 92 a § 93, a zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

21. Nejčastější dotazy
Nejsou.

22. Další informace
Úřad městské části Brno – Vinohrady, Odbor finanční a výstavby, úsek silničního hospodářství, Velkopavlovická 25, 628 00 Brno, v  úřední dny Po a St 8,00 – 17,00 hodin, Bc. David Směšný: tel. 511 189 008 

23. Informace o popisovaném vzoru (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Příslušné informace lze získat i na speciálních stavebních úřadech, Úřadů městských částí, na Magistrátu města Brna, Odboru dopravy a Krajském úřadu JmK, Odboru dopravy.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit
Nejsou.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar
Úřad městské části Brno – Vinohrady, Odbor finanční a výstavby 
Ing. Květoslav Pekárek – vedoucí odboru 

26. Kontaktní osoba
Bc. David Směšný: tel. 511 189 008

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
31. 7. 2015

28. Popis byl naposledy aktualizován
31. 7. 2015

29. Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

30. Případné upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Nejsou.