Úsek sociálně-právní ochrany dětí

Letáček s informacemi              Poučení rodičů o roli OSPOD

Kontakty na pracovníky

Bc. Kateřina Mrkvová, DiS., referentka úseku sociálně-právní ochrany dětí, III. patro, dveře č. 6, tel.: 511 189 019
email: mrkvova@vinohrady.brno.cz

Ilona Pallasová, referentka úseku sociálně-právní ochrany dětí, III. patro, dveře č. 7, tel.: 511 189 024
email: pallasova@vinohrady.brno.cz

Mgr. et Mgr. Tomáš Kratochvíl, kurátor pro děti a mládež, III. patro, dveře č. 3,  tel.: 511 189 007
email: kratochvil@vinohrady.brno.cz  

Agenda

Sociálně-právní ochrana dětí je upravena zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. V podmínkách České republiky je zajišťována na základě pověření fyzickými i právnickými osobami. V případě OSPOD Brno-Vinohrady je to správní činnost, resp. výkon úřední agendy směřující k ochraně a zajištění práv dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, na ochranu oprávněných zájmů dítěte a působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny. Tato činnost je vykonávána pracovníky MČ Brno-Vinohrady zařazenými v rámci organizační struktury do Odboru sociální péče, školství a kultury ÚMČ. Tato působnost je výkonem státní správy, tedy působností přenesenou a byla svěřena MČ Brno-Vinohrady platným Statutem města Brna jako obce s rozšířenou působností.
Na základě Statutu města Brna vykonává Odbor sociálních věcí, školství a kultury ÚMČ Brno - Vinohrady tyto agendy:

 • Péče o děti a rodinu
 • Kuratela pro děti a mládež

Agendu náhradní rodinné péče, která rovněž patří do činností OSPOD, zabezpečuje Magistrát města Brna, Koliště 19, 601 67 Brno (viz také Statut města Brna).

Právní předpisy

 • Usnesení č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod 
 • Sdělení č. 104/1991 Sb., o Úmluvě o právech dítěte 
 • Sdělení č. 34/1998 S., Úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí 
 • Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, 
 • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 
 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
 • Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, 
 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
 • Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů 
 • Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, 
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 
 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
 • Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, 
 • Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, 
 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách 
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
 • Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, 
 • Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních 

1. Péče o děti a rodinu

Odpovědné pracovnice - koordinátorky případů

Bc. Kateřina Mrkvová, DiS., tel. 511 189 019, email: mrkvova@vinohrady.brno.cz 
Ilona Pallasová, tel. 511 189 024, email: pallasova@vinohrady.brno.cz 

OSPOD Brno-Vinohrady se v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, zaměřuje na preventivní a poradenskou činnost, vyžaduje-li to zájem na řádné výchově dítěte, přistupuje k výchovným opatřením a opatřením na ochranu dětí (podávání podnětů a návrhů k soudu), pořádá případové konference, vyhodnocuje situaci dítěte a vypracovává individuální plány ochrany dítěte. Sleduje výkon ústavní a ochranné výchovy, řeší výchovné problémy a trestnou činnost nezletilých a mladistvých, vykonává funkci kolizního opatrovníka a spolupracuje s Komisí pro sociálně-právní ochranu dětí zřízenou Magistrátem města Brna.

OSPOD při ÚMČ Brno – Vinohrady se při své činnosti řídí platnými právními normami, standardy kvality sociálně-právní ochrany a hlásí se k Etickému kodexu Společnosti sociálních pracovníků ČR a Etickému kodexu zaměstnanců ve veřejné správě.  

PRINCIPY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ V ČR:
 • Zásadním principem poskytování sociálně-právní ochrany dětí je nejlepší zájem, prospěch a blaho dětí.
 • Sociálně-právní ochrana se poskytuje všem dětem mladších 18 let (pokud nenabyly zletilosti dříve) bez ohledu na rasu, pohlaví, náboženství a dále. 
 • Poskytování sociálně-právní ochrany je bezplatné. 
 • Stát je odpovědný za ochranu dětí před tělesným nebo duševním násilím, za ochranu jejich zdravého vývoje z hlediska fyzického, psychického a mravního. Nenahrazuje však plnění povinností a odpovědnost rodičů. Nezasahuje do jejich postavení jako nositelů rodičovské odpovědnosti. Výjimkou jsou situace, kdy jsou práva či vývoj dítěte ohroženy. 
 • Je kladen zvláštní důraz na preventivní působení.
 • Při rozhodování o vhodnosti řešení je třeba brát ohled na potřebnou kontinuitu ve výchově dítěte ve spojitosti s jeho etnickým, náboženským, kulturním a jazykovým původem.
 • Děti, jež se dočasně nebo trvale nachází mimo své rodinného prostředí, mají právo na zvláštní ochranu a pomoc. Ta se týká zejména zprostředkování některé z forem náhradní výchovy. 
 • OSPOD je povinen sledovat výkon ústavní nebo ochranné výchovy, aniž by zasahoval do řízení a provozu předmětného zařízení. Cílem této činnosti je mimo jiné sledování dodržování práv dětí, a dále hodnotí, zda trvají důvody pro pobyt dítěte mimo rodinu a jak se vyvíjejí vztahy mezi rodiči a dětmi.
 • Jedním z cílů sociálně-právní ochrany je rovněž sanace rodin (jednotlivé činnosti, které směřují k odvrácení možnosti odebrání dítěte mimo rodinu, nebo k realizaci kontaktů dítěte s rodinou v průběhu jeho umístění, nebo k umožnění jeho bezpečného návratu zpět domů).
KDO JE CÍLOVOU SKUPINOU?

Cílovou skupinou jsou rodiny s nezletilými dětmi, to jsou děti do osmnácti let věku mající trvalý pobyt na území městské části Brno-Vinohrady, popř., které zde žijí (ve výjimečných případech i jiné rodiny), a které se nacházejí v obtížných životních situacích, přičemž je nezbytné jim poskytnout sociálně-právní ochranu.

NA KTERÉ DĚTI SE SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA ZEJMÉNA ZAMĚŘUJE?

Velkou měrou se zaměřuje na děti, které se ocitly v situaci, kdy se jim rozpadá rodina. 
Dále se pak zejména zaměřuje na děti:

 • jejichž rodiče zemřeli, neplní povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti, nebo
 • nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti,
 • které byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, pokud tato osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy,
 • na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, svobodu, jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu,
 • které jsou na základě žádosti rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte opakovaně umisťovány do zařízení zajišťující nepřetržitou péči o děti nebo jejich umístění v takových zařízení trvá déle než 6 měsíců,
 • které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte, popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými osobami,
 • které jsou žadateli o udělení mezinárodní ochrany, azylanty a nebo osobami požívajícími doplňkové ochrany, a které se na území České republiky nacházejí bez doprovodu rodičů nebo jiných osob odpovědných za jejich výchovu,pokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, že nepříznivě ovlivňují vývoj dětí nebo jsou příčinou nepříznivého vývoje dětí.

2. Kurátor pro děti a mládež

Odpovědný pracovník - koordinátor případů

Mgr. et Mgr. Tomáš Kratochvíl, kurátor pro děti a mládež, dveře č. 3, tel. 511 189 007, email: kratochvil@vinohrady.brno.cz

 • Zabývá se dětmi a mladistvými s poruchami chování či trestnou činností, 

 • dle § 6 odst. l, písm. c, d) zákona 359/1999 Sb. zaměřuje sociálně právní ochranu zejména na děti:

 • písm. c): které vedou zahálčivý a nemravný život spočívající v tom, že: - zanedbávají školní docházku, - nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy - požívají alkohol nebo návykové látky - živí se prostitucí - spáchaly trestný čin nebo - jde-li o děti mladší než 15 let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem,

 • písm. d): které se opakovaně dopouštějí útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte,

 • vede administrativu, která se týká dětí a mladistvých, se kterými pracuje,

 • na základě písemných požadavků orgánů činných v trestním řízení podává kvalifikované zprávy o osobách nezletilých a mladistvých, které se dopustily trestného činu. K tomu v souladu se z. č. 359/1999 Sb. využívá individuálních pohovorů, šetření poměrů v rodině, informací obecních úřadů, policie, státních orgánů, škol, školských a zdravotnických zařízení, zaměstnavatele, apod.,

 • provádí sociální šetření, kontrolní činnost,

 • zúčastňuje se úkonů v přípravném řízení (výslech, konfrontace, seznámení a výsledky vyšetřování. Zúčastňuje se hlavního líčení a veřejného zasedání v trestních věcech mladistvých, kde aktivně využívá svá práva daná zákonem, včetně opravných prostředků, 

 • poskytuje sociálně právní, výchovné, případně psychologické porady dětem i rodičům při řešení jejich rodinných, osobních a sociálních problémů a akutních krizových situací. Zprostředkovává pomoc odborných poradenských a zdravotnických pracovišť a jiných zařízení,

 • podává podněty na výchovná opatření u obtížně vychovatelných dětí a mladistvých a sleduje jejich účinnost,

 • podává podněty soudu na zahájení řízení o předběžném opatření v rámci svých kompetencí,

 • podílí se na realizaci ústavní nebo ochranné výchovy do příslušných zařízení (zajištění dokladů, místa, doprovodu dítěte) ve spolupráci se soudem, 

 • navštěvuje nezletilé a mladistvé, kteří jsou umístěni v ústavních zařízeních a věznicích 

 • spolupůsobí na zlepšení podmínek v rodinách obtížně vychovatelných nezletilých a mladistvých, u kterých je vykonávána ústavní výchova nebo ochranná výchova s cílem umožnit jejich návrat do rodiny, 

 • analyzuje situaci v oblasti patologických jevů u dětí a mládeže a navrhuje preventivní opatření,

 • pomáhá nezletilým a mladistvým propuštěným z ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a mladistvých propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody, aby se co nejvhodněji začlenili do společnosti,

 • zúčastňuje se trestního řízení proti mladistvým, 

 • účastní se přestupkového řízení vedeného proti mladistvým v souladu se zákonem o přestupcích,

 • dále spolupracuje s ústavy pro výkon vazby i výkon trestu odnětí svobody, se školskými zařízeními pro výkon ústavní a ochranné výchovy, spolupracuje s orgány obcí, školami, zdravotnickými a školskými zařízeními, občanskými sdruženími, úřady práce, charitativními a jinými organizacemi, probační a mediační službou atd.,

 • prohlubuje své znalosti a vědomosti v příslušných oborech a účastní se odborných konferencí a školení

  Dokumentace k naplnění standardů kvality orgánu SPOD ÚMČ Brno-Vinohrady
  Číslo standardu, podčíslo souvisejícího dokumentu

  1.   Místní a časová dostupnost OSPOD Brno-Vinohrady dle standardu č. 1

  2.   Prostředí a podmínky OSPOD Brno-Vinohrady dle standardu č. 2

  3.   Metodický pokyn k informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí dle standardu č. 3
        3.1  Seznam tlumočníků

  4.   Metodický pokyn k personálnímu zabezpečení výkonu SPOD dle standardu č. 4

  5.   Přijímání a zaškolování - standard s interním zpracováním
        5.1  Informace pro stážisty a praktikanty

  6.   Profesní rozvoj zaměstnanců - standard s interním zpracováním

  7.   Metodický pokyn k preventivní činnosti OSPOD dle standardu č. 7

  8.  Přijetí oznámení, posouzení naléhavosti a přidělení případu

  9.  Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte

  10. Kontrola případu - standard s interním zpracováním

  11. Rizikové a nouzové situace - standard s interním zpracováním

  12. Dokumentace o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

  13. Životní situace - řešení stížností dle standardu č. 13

  14. Návaznost výkonu sociálně-právní ochrany dětí na další subjekty