Materiály k jednání ZMČ Brno-Vinohrady

Datum:

16 3.2020

Místo:

Zasedací místnost ÚMČ Brno - Vinohrady, v přízemí, Velkopavlovická 25

 Čas:

17.00 hod.

PROGRAM

1. Zahájení

2. Schválení programu

3. Schválení ověřovatelů zápisu

4. Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 8892/1 v k.ú. Židenice 

5. Rozpočtové opatření č.3

6.Návrh na úpravu Jednacího řádu Zastupitelstva m.č. Brno - Vinohrady

7. Návrh změny Statutu města Brna

8. Vyjádření ke směně pozemků v k.ú. Líšeň, Komín a Židenice

9. Novela obecně závazné vyhlášky o nočním klidu

9a Změna obecně závazné vyhlášky č.17/2019 o místních poplatcích

10. Rozbory hospodaření za rok 2019 ZŠ a MČ m.č. Brno - Vinohrady,schválení zlepšeného
      výsledku hospodaření, přidělení do fondů a účetní závěrka za rok 2019


11.Návrh rozpočtů ZŠ, MŠ a odpisové plány na rok 2020, střednědobé výhledy hospodaření

12. Rozbor hospodaření příspěvkové organizace KVIC za rok 2019

13.Návrh rozpočtu příspěvkové organizace KVIC na rok 2020, plánovamé odpisy movitého majetku a střednědobý výhled hospodaření

14. Návrh na scvhálení dodatku č.3 ke zřizovací listině Kulturního, vzdělávacího a informačního
      centra městské části Brno, příspěvková organizace


15. Vyjádření RMČ ke zprávě z Kontrolního výboru ZMČ Brno - Vinohrady

16.Název společenského sálu

17. Zpráva o činnosti Rady m.č. Brno-Vinohrady od V. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno-Vinohrady ,
      konaného dne
16.12.2019

18.Rozprava

19.Závěr