Materiály k jednání ZMČ Brno-Vinohrady

Datum:

18.5.2020

Místo:

ÚMČ Brno - Vinohrady, společenský sál, Bzenecká 23

 Čas:

17.00 hod.

PROGRAM

1. Zahájení

2. Schválení programu

3. Schválení ověřovatelů zápisu

4. Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 8892/1 v k.ú. Židenice 

5. Vyjádření k odkupu pozemků p.č. 7966/7 a p.č. 7966/8 v k.ú. Židenice

6. Vyjádření ke směně pozemků v k.ú. Líšeň, Komín a Židenice

7. Vyjádření k vypořádání a směně pozemků v k.ú. Líšeň a Židenice

8. Rozpočtové opatření č. 6

9. Návrh změny Statutu města Brna

10. Novela obecně závazné vyhlášky o nočním klidu

11.Změna obecně závazné vyhlášky č.17/2019 o místních poplatcích

12.Novela obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.9/2017 o pravidlech pro pohyb psů

13.Novela obecně závazné vyhlášky o zákazu používání alkoholu na veřejných prostranství

14. Rozbory hospodaření za rok 2019 ZŠ a MŠ  m.č. Brno - Vinohrady, schválení zlepšeného
výsledku hospodaření, přidělení do fondů a účetní závěrka za rok 2019


15.Návrh rozpočtů ZŠ, MŠ a odpisové plány na rok 2020, střednědobé výhledy hospodaření

16. Rozbor hospodaření příspěvkové organizace KVIC za rok 2019

17. Návrh rozpočtu příspěvkové organizace KVIC na rok 2020, plánované odpisy movitého majetku
a střednědobý výhled hospodaření


18. Návrh na schválení dodatku č.3 ke zřizovací listině Kulturního, vzdělávacího a informačního

19. Návrh na úpravu Jednacího řádu Zastupitelstva m.č. Brno - Vinohrady

20. Rozprava

21. Závěr