Materiály k jednání ZMČ Brno-Vinohrady

Datum:

12.června 2017

Místo:

Zasedací místnost ÚMČ Brno - Vinohrady, v přízemí, Velkopavlovická 25

 Čas:

18.00 hod.

Materiály  k XII. zasedání zastupitelstva

Navržený pořad jednání

1. Zahájení

2. Schválení programu

3. Schválení ověřovatelů zápisu

4.Závěrečný účet m.č. Brno - Vinohrady za rok 2016

5.Účetní závěrka m.č. Brno - Vinohrady za rok 2016

6.Plnění rozpočtu m.č. Brno - Vinohrady za I. čtvrtletí 2017

7.Rozpočtové opatření č.5

8.Rozpočtové opatření č.6

9.Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou zrušuje cenová mapa

10.Vyjádření k vypořádání a budoucí správě pozemků při ulici Vlčnovská

11.Návrh nabytí pozemků v k.ú.Židenice


12.Návrh nabytí pozemku p.č.7958/48 v k.ú. Židenice

13.Vyjádření ke svěření pozemku p.č. 7361 v k.ú. Židenice

14.Návrh na dispozici s majetkem pozemků u domů Valtická 11,13

15.Návrh na dispozici s majetkem - pozemky u domů Bzenecká 9,11

16.Vyjádření ke směně, příp.prodej pozemků p.č. 8274 a 8907 v k.ú. Židenice

17.Plnění plánu výnosů a nákladů za 1.čtvrtletí roku 2017

18.Rozbory hospodaření ZŠ a MŠ m.č. Brno - Vinohrady za I.čtvrtletí 2017

19.Rozbor hospodaření KVIC k 31.3.2017

20.Návrh na schválení nových"Kritérií pro hodnocení naléhavosti bytové potřeby žadatelů o byt způsob výběru
žadatelů o pronájem bytů v MČ Brno-Vinohrady"


21.Žádost o snížení smluvní pokuty Traweko 96 s.r.o. - materiál bude poskytnut dodadečně písemné

22.Zpráva o činnosti  Rady


23.Rozprava

24.Závěr