Materiály k jednání ZMČ Brno-Vinohrady

Datum:

10. září 2018

Místo:

Zasedací místnost ÚMČ Brno - Vinohrady, v přízemí, Velkopavlovická 25

 Čas:

18.00 hod.

PROGRAM

1. Zahájení

2. Schválení programu

3. Schválení ověřovatelů zápisu

4. Vyjádření k majetkoprávnímu vypořádání pozemků

5. Vyjádření k prodeji/pronájmu, svěření pozemků Valtická 7,9,11,13

6.Návrh na dispozici s majetkem - pozemek p.č. 8882 a část pozemku p.č. 7623/28-
   aktualizace vyjádření


6 a.Vyjádření k disoizici s majetkem - nabytí pozemku p.č. 7623/63 v k.ú. Židenice

7.Návrh změny Statutu města Brna

8.Střednědobý výhled rozpočtu městské části Brno - Vinohrady za období 2020 - 2024

9.Plnění rozpočtu m.č. Brno - Vinohrady za 1.pololetí r.2018

10.Rozbory hospodaření ZŠ a MŠ m.č. Brno - Vinohrady za I. pololetí 2018

11.Rozbory hospodaření příspěvkové organizace KVIC k 30.6.2018

12. Zřizovací listina KVIC

13.Návrh projednání změn nově obecně závazné vyhlášky města Brna o místních poplatcích

14.Plnění plánu výnosů a nákladů Správy domů za 1.pololetí 2018

15.Změna plánů nákladů a výnosů Správy domů m.č. Brno - Vinohrady za rok 2018

16.Zpráva o  činnosti Rady m.č. Brno - Vinohrady od XVI. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno - Vinohrady,
     konaného dne 11.6.2018

17. Rozprava

18. Závěr