Materiály k jednání ZMČ Brno-Vinohrady

Datum:

11.prosince 2017

Místo:

Zasedací místnost ÚMČ Brno - Vinohrady, v přízemí, Velkopavlovická 25

 Čas:

18.00 hod.

PROGRAM

1. Zahájení

2. Schválení programu

3. Schválení ověřovatelů zápisu

4. Vyjádření k nabytí a správě pozemku p.č. 7623/23 v k.ú. Židenice

5. Návrh na opětovné projednání možnosti provozování hazardních her


6. Plnění rozpočtu m.č. Brno- Vinohrady za 1-3. čtvrtletí r. 2017

7. Rozpočtové opatření č. 19

8. Vyjádření ke svěření pozemků

9.Návrh rozpočtu Městské části Brno - Vinohrady na rok 2018

10. Rozbor hospodaření příspěvkové organizace KVIC k 30.9.2017

11. Rozbory hospodaření ZŠ a MŠ m.č. Brno- Vinohrady k 30.9.2017

12. Plnění plánu výnosů a nákladů Správy domů m.č. Brno- Vinohrady k 30.9.2017

13. Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 12/2011, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění pozdějších vyhlášek

14. Návrh obecně závazné vyhlášky o nočním klidu

15. Plán výnosů a nákladů Správy domů m.č. Brno- Vinohrady na rok 2018

16. Žádost o prominutí smluvní pokuty

17. Návrh na stanovení termínů zasedání Zastupitelstva m.č. Brno- Vinohrady pro rok 2018

18. Návrh na změnu Statutu sociálního fondu m.č. Brno- Vinohrady- příloha č. 1- Příspěvek na stravování

18a. Žádost o prominutí smluvní pokuty společnosti TRAWEKO 96 s.r.o.

18b. Úprava odměn neuvolneným členům zastupitelstva m.č. Brno- Vinohrady v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územně samosprávných celků

19. Zpráva o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva m.č. Brno- Vinohrady za rok 2017

20. Zpráva o činnosti Rady m.č. Brno- Vinohrady od XIII. zasedání ZAstupitelstva m.č. Brno- Vinohrady, konaného dne 11.9.2017

21. Rozprava

22. Závěr