Úsek místních a správních poplatků

Kontakty:

Ing. Květoslav Pekárek – vedoucí odboru finančního a výstavby, dveře č. 5, 
tel.: 511 189 009, e-mail: pekarek@vinohrady.brno.cz

Pracovníci:

Markéta Ošlejšková, DiS. – referentka místních poplatků; dveře č. 8, tel. 511 189 012,
e-mail: oslejskova@vinohrady.brno.cz

Ing. Karel Gross – referent poplatků v oblasti dopravy a speciálního stavebního úřadu, dveře č. 4, tel.: 511 189 008,
e-mail: gross@vinohrady.brno.cz

Ing. Roman Kubíček – referent poplatků v oblasti stavebního řádu, dveře č. 13, tel.: 511 189 017,
e-mail: kubicek@vinohrady.brno.cz

Agenda

Poplatek ze psů platí fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a má trvalé bydliště nebo sídlo na území městské části Brno-Vinohrady. Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců. Sazba poplatku činí u bytového domu 1 500,- Kč za rok a jednoho psa, za druhého a každého dalšího psa 2 250,- Kč. Sazba poplatku u rodinného domu činí 500,- Kč za rok a jednoho psa, za druhého a každého dalšího psa 750,- Kč. Sazba poplatku ze psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu činí 200,- Kč za rok a jednoho psa, sazba za druhého a každého dalšího psa 300,- Kč za rok. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního předpisu, osoba provádějí výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozují útulek pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis. Od poplatku jsou dále osvobozeni: organizační složky státu, příspěvkové organizace, Červený kříž a nadace, které jsou držiteli psů, osoby závislé na pomoci jiné osoby, držitelé psů z útulku po dobu jednoho roku od data jejich převzetí z útulku a držitelé záchranářských psů.

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají na území města Brna za účelem rekreace, pokud neprokážou jiný důvod svého pobytu. Poplatek ve výši 15,- Kč se platí za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu a vybírá ho pro městskou část ubytovatel. Tato osoba je plátcem poplatku, za poplatek ručí a má ohlašovací povinnost vůči úřadu městské části. Poplatku nepodléhají osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního předpisu a jejich průvodci, osoby mladší 18 let a starší 70 let, osoby závislé na pomoci jiné osoby.

Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na prodejní nebo reklamní akce sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. Poplatek ve výši 20% se platí z úhrnné částky vybraného vstupného. Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která akci pořádá. Poplatku nepodléhají akce, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely. Toto je pořadatel povinen do 8 dnů po skončení akce prokázat správci poplatku. Od poplatku jsou osvobozeny akce pořádané školami, dětskými a mládežnickými organizacemi, městem Brnem a jím zřízenými organizacemi.

Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu. Poplatek ve výši 6,- Kč za každé využité lůžko a den platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla. Poplatku nepodléhá ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků, ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení, ubytovací kapacity v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům. Od poplatku je dále osvobozena ubytovací kapacita v zařízeních ve vlastnictví města Brna, ale osvobození se nevztahuje na zařízení, která jsou pronajata soukromým podnikatelským subjektům.

Poplatek za užívání veřejného prostranství pro vyhrazení trvalého parkovacího místa ve výši 9 000,- Kč za rok nebo 11 000,- Kč za rok (dle lokality) platí fyzické nebo právnické osoby, kterým bylo vydáno rozhodnutím povolení zvláštního užívání komunikace, spočívající ve zřízení vyhrazeného parkovacího stání.

Správní poplatek za vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace ve výši 100,- Kč až 1 000,- Kč dle položky 36 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění.
Od poplatku je osvobozeno povolení ke zřízení parkovacího místa pro občany se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.

Správní poplatek za vydání územního nebo stavebního povolení ve výši 300,- Kč až 20 000,- Kč dle položek 17 a 18 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění.
Od poplatku je osvobozeno vydání stavebního povolení ke změně stavby pro bydlení z důvodu ztíženého užívání této stavby občanovi se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterému byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P), má-li ve stavbě pro bydlení místo trvalého pobytu.

Právní předpisy 

  • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění 
  • zákon č.280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění 
  • vyhláška města Brna č. 21/2018 o místních poplatcích, v platném znění 
  • zákon 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění 
  • zákon 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění 
  • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění 
  • zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, v platném znění

Formuláře 

Přiznání k místnímu poplatku ze psů       
Odhlášení psa z evidence                             
Poplatek ze vstupného - ohlášení akce    
Poplatek ze vstupného - vyúčtování akce