Stížnost

1. Identifikační číslo

2. Kód
0404

3. Pojmenování (název) životní situace
Stížnost

4. Základní informace k životní situaci
Stížnost je podání, jež vyjadřuje určitý projev nespokojenosti s něčím nebo s někým a týká se zejména osobních zájmů osoby, která je učinila. Pro posouzení, zda se jedná o stížnost, je rozhodující obsah podání, nikoliv jeho označení osobou, která podání učinila. Za stížnost se nepovažují zejména návrhy na zahájení řízení, řádné či mimořádné prostředky, námitky proti jednotlivým úkonům a opatřením spojeným s výkonem rozhodnutí podle zvláštních předpisů, podněty v rámci ochrany před nečinností, podněty k provedení dozoru nebo kontroly. Stížnost podaná ve prospěch (či neprospěch) jiného je oznámením, stížnost sledující širší společenský zájem je podnětem.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let. V odůvodněných případech i nezletilé dítě.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Stížnost nemá předepsanou formu a náležitosti, musí však být patrné, kdo ji podává, které věci se týká, případně co navrhuje.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Stížnost se podává písemně (v individuálních případech zaměstnanec sepíše záznam), ústně do záznamu, je možné je zaslat poštou, doručit osobně, popř. jiným způsobem (telefon, fax, email).

8. Na které instituci životní situaci řešit
Statutární město Brno, Úřad městské části města Brna, Brno – Vinohrady, Odbor sociálních věcí, školství a kultury – stížnosti týkající se jeho působnosti.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
ÚMČ Brno - Vinohrady, Velkopavlovická 25, 628 00 Brno, Odbor sociálních věcí, školství a kultury, Mgr. et Mgr. Tomáš Kratochvíl, vedoucí odboru, III. poschodí, dveře č. 3; tel. 511 189 007, úřední hodiny: pondělí, středa 8.00 - 17.00, polední přest. 11.15-11.45 hod.

10. Jaké doklady je nutné mít sebou
Nejsou požadovány, dle vlastního uvážení je stěžovatel předloží současně se stížností.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formulář není stanoven.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
poradenství a služby jsou poskytovány bezplatně

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Stížnosti musí být prošetřeny a vyřízeny nejdéle do 60 dnů ode dne, kdy byly doručeny ÚMČ Brno - Vinohrady, jde-li o působnost Zastupitelstva MČ Brno - Vinohrady, nejpozději do 90 dnů, nejsou-li případě zvláštní zákonné úpravy stanoveny ze zákona. Stěžovatel je v uvedených lhůtách písemně informován o způsobu vyřízení.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Dotčené útvary orgány MČ Brno - Vinohrady a orgány MČ Brno - Vinohrady, útvary Magistrátu města Brna, městských částí města Brna, případně další subjekty veřejné správy. Stížnosti na pracovníky řeší vedoucí příslušného odboru, stížnost na vedoucí pracovníky řeší tajemnice úřadu.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Nejsou

16. Elektronická služba, kterou lze využít
podatelna@vinohrady.brno.cz kratochvil@vinohrady.brno.cz​

17. Podle kterého právního předpisu je postupuje
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších přepisů

18. Jaké jsou související předpisy
zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
námitky proti vyřízení stížnosti k Magistrátu města Brna, Odboru sociální péče, Koliště 19, Brno 601 67.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
pořádková pokuta

21. Nejčastější dotazy
---

22. Další informace
---

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
stránky Statutárního města Brna: www.brno.cz 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit
---
 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar
Statutární město Brno, Úřad městské části města Brna, Brno - Vinohrady, Odbor sociálních věcí, školství a kultury, Velkopavlovická 25, 628 00 Brno, vedoucí odboru Bc. Mgr. Tomáš Kratochvíl

26.    Kontaktní osoba
Bc. Kateřina Mrkvová, DiS., sociální pracovnice OSPOD
Mgr. Bc. Jana Bartáková, DiS., sociální pracovnice OSPOD


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
1. 7. 2015

28. Popis byl naposledy aktualizován
1. 7. 2015

29. Datum konce platnosti popisu
Nestanoveno