Oznámení shromáždění občanů

1. Indentifikační číslo

2. Kód
0402

3. Pojmenování (název) životní situace
Oznámení o konání shromáždění

4. Základní informace k životní situaci
Shromažďovací právo je jedním ze základních práv a svobod. Výkon tohoto práva slouží k využívání svobody projevu a dalších ústavních práv a svobod, k výměně informací a 
názorů a k účasti na řešení veřejných a jiných společných záležitostí vyjádřením postojů a 
stanovisek. Konání shromáždění sloužící výše popsanému účelu podléhá oznamovací povinnosti.

Shromáždění lze konat:

 • bylo-li shromáždění řádně oznámeno oprávněnou osobou a

 • nebylo-li příslušným úřadem vyvěšeno na úřední desce tohoto úřadu písemné vyhotovení rozhodnutí o zákazu konaní shromáždění.

Shromáždění nelze konat v okruhu 100 m od budov zákonodárného sboru a Ústavního soudu, nebo míst, kde tyto sbory nebo soud jednají. 

Shromáždění může svolat občan starší 18 let nebo právnická osoba se sídlem na území České republiky, nebo skupina osob (svolavatel).

Konání shromáždění oznámí svolavatel písemně nebo osobně alespoň 5 dnů před konáním shromáždění na:

 • úřadu městské části, v jehož územním obvodu se má shromáždění konat - pokud shromáždění nepřesahuje hranice územního obvodu městské části

 • Magistrátu města Brna, odboru vnitřních věcí, pokud shromáždění přesahuje hranice územního obvodu městské části

K oznámení, které svolavatel podá dříve než 6 měsíců přede dnem konání shromáždění, se nepřihlíží.

Oznámení musí obsahovat

 • účel shromáždění, den a místo jeho konání a dobu zahájení
 • předpokládanou dobu ukončení (jde-li o shromáždění na veřejném prostranství
 • předpokládaný počet účastníků
 • opatření, která svolavatel provede, aby se shromáždění konalo v souladu se
 • zákonem (zejména potřebný počet pořadatelů starších 18 let a způsob jejich označení)
 • jde-li o pouliční průvod, uvádí se výchozí místo, trasa a místo ukončení
 • jméno, příjmení, rodné číslo a trvalý pobyt svolavatele (u právnické osoby její
 • název, sídlo a také jména, příjmení a trvalý pobyt tohoto, kdo je zmocněn v této věci jednat jejím jménem)
 • jméno, příjmení a trvalý pobyt toho, kdo je zmocněn jednat v zastoupení svolavatele
 • má-li se shromáždění konat pod širým nebem mimo veřejná prostranství, je
 • svolavatel povinen k oznámení předložit souhlas toho, kdo je vlastníkem, případně
 • uživatelem pozemku

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost)
Občan starší 18 let, právnická osoba nebo skupina osob

6. Jaké podmínky a postup pro řešení životní situace
Žadatel je povinen předložit ohlášení o konání shromáždění dle zákona č.84/1990 Sb, nejpozději 5 dní předem na podatelně ÚMČ Brno – Vinohrady

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Podáním ohlášení

8. Na které instituci životní řešit
Úřady městských částí, v případě akce zasahující do více městských částí se podává
ohlášení na Magistrát města Brna

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
ÚMČ Brno – Vinohrady, Vekopavlovická 25, II. patro, dveře č.1
Úřední hodiny pondělí, středa 8.00 – 11.00 a 11.30 – 17.00

10.  Jaké doklad je nutné mít sebou

11. Jaké potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

12. Jaké jsou poplatky a jak lze uhradit

13. Jaké lhůty pro vyřízení

14. |Kteří další účastníci řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány


16. Elektronická služba, kterou lze využít
Pouze k podání informací: drgelova@vinohrady.brno.cz

17. Podle, kterého právního předpisu se postupuje
zákon č.84/1990 Sb.

18. Jaké související předpis

 • Ústavní zákon č.23/1991 Sb., kterým se uvozuje Listina základních práv a svobod

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpis

 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavní soudu, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení postupu

21. Nejčastější dotazy


22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace z jiných zdrojů nebo jiné formě)

24. Související životní situace a návody, jak je řešit


25. Za správnost popisu odpovídá útvar
Kancelář tajemníka

26. Kontaktní osoba
Drgelová Michaela

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
19. 4. 2007 

28. Popis byl naposledy aktualizován
23. 7. 2015

29. Datum platnosti popisu
Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace