Czech POINT

Vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy na pracovišti Czech POINT 

1. Identifikační číslo

2. Kód
0406

3. Pojmenování (název) životní situace
Ověřené výstupy z informačních systémů z veřejné správy – Czech POINT

4. Základní informace k životní situaci 

ÚMČ Brno- Vinohrady , kontaktní místo veřejné správy- Czech POINT, vydává na požádání ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy (dále jen „ISVS“), a to ve smyslu ustanovení §9 odst. 2 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změněn některých dalších zákonům, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 364/20009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů. 

Ověřeným výstupem se rozumí listina, která vznikla úplným převodem výpisu z ISVS z elektronické do listinné podoby. Taková listina ej veřejnou listinou. To znamená, že se jedná o listinu sepsanou ÚMČ Brno- Vinohrady, o níž se má za to, že vše, co je v ní uvedeno a ověřeno ověřovací doložkou, je pravdivé, pokud není prokázán opak. 

ÚMČ Brno – Vinohrady vydává ověřené výstupy z níže uvedených veřejných či neveřejných ISVS (elektronicky vedených evidencí, rejstříků, seznamů):

 • Výpis z katastru nemovitostí
 • Výpisy z rejstříku živnostenského podnikání (veřejná část)
 • Výpisy z obchodního rejstříku
 • Výpisy z rejstříku trestů
 • Výpisy z bodového hodnocení řidiče
 • Výpisy ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Výpisy z registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
 • Výpisy z insolvenčního rejstříku
Dále je možno žádat o:
 • zřízení datové schránky
 • oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nový
 • autorizovanou konverzi z elektronické do listinné podoby dokumentu
 • autorizovanou konverzi z listinné do elektronické podoby dokumentu 
Další agendy v rámci ISDS:
 • žádost, aby datová schránka plnila/ neplnila funkci OVM
 • povolení/ zrušení povolení  PO/PFO/FO oddávání dokumentů od datové schránky PO/PFO/FO
 • oznámení o zneplatnění přístupových údajů statutárním orgánům nebo vedoucím OVM
 • oznámení o přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky
 • oznámení o zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)
 • žádost o znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
 • žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost

Agenda Základních registrů:
 • výpis  údajů z registru obyvatel
 • výpis údajů z registru osob
 • veřejný výpis údajů z registru osob
 • výpis o využití údajů z registru obyvatel
 • výpis o využití údajů z registru osob
 • žádost o změnu údajů v registru obyvatel
 • žádost o změnu údajů v registru osob
 • žádost o poskytnutí údajů třetí osobě

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost)
Žadatelem může být fyzická nebo právnická osoba, které je možné vydat na požádání ověřený výstup z ISVS

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 
V případě vydávání ověřených výstupů z veřejných evidencí (§9 odst. 1 věta první zákona č. 365/200 Sb., o ISVS, ve znění pozdějších předpisů)- např. se jedná o výpisy z katastru nemovitostí, rejstříku živnostenského podnikání, obchodního rejstříku apod., nemusí se prověřovat oprávnění žadatele ani jeho totožnost.
V případě vydávání ověřených výstupů z neveřejných evidencí (§9 odst. 1 věta druhá zákona č. 365/2000 Sb., o ISVS, ve znění pozdějších předpisů)- v současnosti se jedná o výpisy z rejstříku trestů, bodového hodnocení řidiče nebo žádostí a neveřejných výpisů ze základních registrů, je ÚMČ povinen prověřit oprávnění žadatele zajistit jeho totožnost (§9b odst. 3 zákona č. 365/2000 Sb., o ISVS, ve znění pozdějších předpisů). 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Výstupy z ISVS jsou vydávány na základě osobní návštěvy žadatele na kontaktním místě veřejné správy – Czech POINT. Jiná forma vyřízení není v současnosti přípustná.

8. Na které instituci životní situaci řešit
Magistrát města Brna, úřady městských částí uvedené v seznamu obecních a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška č. 364/2009 Sb.)

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Úřad městské části Brno- Vinohrady, Velkopavlovická 25, II. patro, dveře č. 11, č.1, č.2
Úřední hodiny pondělí, středa 8,00-11,00 a 11,30-17,00 

10. Jaké doklady je nutné mít sebou

 • Katastr nemovitostí - nutné znát katastrální území a číslo listu vlastnictví;
 • Obchodní rejstřík - nutné znát identifikační číslo organizace;
 • Rejstřík živnostenského podnikání- nutné znát identifikační číslo organizace;
 • Rejstřík trestů - předložit platný doklad totožnosti; popř. plnou moc, žádá-li osoba na základě zplnomocnění;
 • Bodové hodnocení řidiče - předložit platný doklad totožnosti; popř. plnou moc, žádá-li osoba na základě zplnomocnění;
 • Seznam kvalifikovaných dodavatelů - nutné znát identifikační číslo organizace; 
 • Registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH - předložit platný doklad totožnosti a identifikační číslo organizace; popř. plnou moc, žádá-li osoba na základě zplnomocnění.
 • Insolvenční rejstřík - vzhledem k organizaci - nutné znát identifikační číslo organizace, vzhledem ke konkrétní osobě - nutné znát jméno a příjmení, popř. datum narození a rodné číslo. 

V případě vydávání ověřených výstupů z neveřejných evidencí ISVS je Magistrát města Brna povinen prověřit oprávnění žadatele a zjistit jeho totožnost (§ 9b odst. 3 zákona č. 365/2000 Sb., o ISVS, ve znění pozdějších předpisů).
Totožnost žadatele musí být prokázána platným úředním dokladem totožnosti opatřeným fotografií žadatele (cestovní doklad, občanský průkaz).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Pro veřejné evidence (Katastr nemovitostí, Obchodní rejstřík a Rejstřík živnostenského podnikání apod.) se formuláře se nepoužívají.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Vydávání ověřených výstupů z Katastru nemovitostí, Obchodního rejstříku, Rejstříku živnostenského podnikání, dále výpisy bodového hodnocení osoby, výpisy ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů a Registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH, Insolvenčního rejstříku a agendy Základních registrů jsou zpoplatněny správním poplatkem 100,-Kč za první stránku výpisu a 50,- Kč za každou další i započatou stránku (část I položka 3 písm. d) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů). 

Vydávání ověřeného výstupu z Rejstříku trestů je zpoplatněno správním poplatkem 100,-Kč za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů (část I položka 10 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

Činnosti v rámci agendy informačního systému datových schránek jsou prováděny zdarma. Zpoplatněno je opakované vydání přístupových údajů k datové schránce, a to správním poplatkem 200,-Kč (část I položka 4 písm. d) zákona č. 634/2004 Sb.).

Autorizovaná konverze je zpoplatněna správním poplatkem 30,-Kč za každou i započatou stránku. (část I položka 4 písm. b), c) zákona č. 634/2004 Sb.).

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Nejsou zákonem stanoveny. 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 • vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů.
 • zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

18. Jaké jsou související předpisy

 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů;
 • veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 344/1992 Sb., o Katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon);
 • zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu);
 • vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky;
 • zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.


19. Jaké jsou opravné prostředky 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení postupu

21. Nejčastější dotazy 

22.  Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace z jiných zdrojů nebo v jiné formě)

24. Související životní situace a návod, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Kancelář tajemníka 

26. Kontaktní osoba
Hankeová Monika 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
1. 7. 2012

28. Popis byl naposledy aktualizován
25. 6. 2015

29. Datum konce platnosti popisu 
Bez omezení. 

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace