Zvláštní užívání komunikace

1. Identifikační číslo

2. Kód

02 0303

3. Pojmenování (název) životní situace
Zvláštní užívání komunikace (ZUK) – reklamní zařízení, stavební práce, umístění  inženýrských  sítí, provozování stánků, sportovní  a  kulturní akce apod.

4. Základní informace k životní situaci
Dálnice, silnice  a místní komunikace lze užívat jiným než  obvyklým způsobem  nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny, jen na základě  povolení zvláštního užívání vydaného silničním správním  úřadem. Zvláštním  užíváním pozemní komunikace je například  provozování reklamních zařízení nebo  zábor chodníku nebo vozovky, výkop v chodníku nebo ve vozovce, umístění mobilního prodejního stánku, umístění inženýrských sítí do tělesa komunikace. Zvláštním užíváním pozemní komunikace je  také  pořádání sportovních,  kulturních a  zábavních akcí, avšak pouze za předpokladu,  že by jimi mohla být ohrožena  bezpečnost nebo plynulost provozu  na pozemních komunikacích (pro určení, zda je  splněna tato  podmínka, je směrodatné vyjádření příslušného dopravního  inspektorátu Policie České republiky). Silniční správní  úřad vydá rozhodnutí o  povolení zvláštního užívání  na dobu určitou a v rozhodnutí stanoví podmínky  zvláštního  užívání. 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 
Občan starší 18 let nebo jeho zákonný zástupce, stavebník (investor), zhotovitel (dodavatel) prací.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
V žádosti musí být uvedeno:

 • o jakou komunikaci se jedná (název ulice),
 • zda se jedná o chodník nebo vozovku nebo silniční zeleň,
 • kde bude umístění inženýrských sítí do tělesa komunikace provedeno,
 • důvod záboru nebo výkopu,
 • přesný termín provádění prací,
 • plošný rozsah záboru,
 • jméno a příjmení zodpovědné osoby, její telefon, adresa,
 • u právnických osob identifikační číslo (IČ),
 • u firem výpis z obchodního rejstříku,
 • u ostatních číslo občanského průkazu, datum narození

V případě zásahu do vozovky, kdy je nutno zásah opatřit dopravním značením, nutno doložit:

 • „stanovení dopravního značení“, t.j. situační nákres dopravního značení potvrzený provozním oddělením Odboru dopravy MMB a Policií ČR – DI..

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
Řízení je zahájeno na základě podané žádosti. Datum doručení žádosti je současně datem zahájení řízení    

8. Na které instituci životní situaci řešit
Magistrát města Brna, Odbor dopravy, Kounicova 67 - řeší vyhrazená parkovací stání na komunikacích II., III. třídy a na komunikacích patřících do základního komunikačního systému (zjednodušeně tzv. komunikace, kde jezdí MHD), na ostatních místních komunikacích – ÚMČ Brno – Vinohrady, Odbor finanční a výstavby, úsek silničního hospodářství, Velkopavlovická 25, 628 00 Brno

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Úřad městské části Brno – Vinohrady, Odbor finanční a výstavby, úsek silničního hospodářství, Velkopavlovická 25, 628 00 Brno. 
Odpovědný pracovník – Bc. David Směšný, tel: 511 189 008, email: smesny@vinohrady.brno.cz
Konzultace s pracovníkem odboru finančního a výstavby, úseku silničního hospodářství je možná v úřední dny Po a St 8,00 – 17,00 hodin a ve zvlášť nutných případech na základě telefonické domluvy, nebo elektronickou poštou      
10. Jaké doklady je nutné mít sebou
Požadavky žádosti určuje ustanovení § 40  odst. 4 až 6 vyhlášky Ministerstva  dopravy č. 104/1997 Sb.,  kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
Právnické  osoby k žádosti přiloží rovněž výpis z obchodního  nebo  jiného rejstříku, podnikající fyzické osoby přiloží živnostenský  list nebo  jiný průkaz živnostenského oprávnění.
K vydání  rozhodnutí o zvláštním užívání  je nutný souhlas: vlastníka  (správce) dotčené pozemní komunikace, Policie České  republiky, Ministerstva vnitra České republiky, má-li být  použito dálnice nebo  rychlostní silnice.
Pokud žadatel  souhlas silničnímu správnímu úřadu  nepředloží, silniční  správní úřad si jej od vlastníka dotčené pozemní komunikace  a od Policie České republiky (resp. Ministerstva vnitra České republiky) vyžádá.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Tiskopisy žádostí o zvláštní užívání komunikace (ZUK) jsou k dispozici na Odboru finančním a výstavby ÚMČ Brno – Vinohrady a na internetových stránkách ÚMČ Brno – Vinohrady

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Za povolení zvláštního užívání pozemní komunikace se vybírá správní poplatek, jehož výše závisí na délce trvání zvláštního užívání: 
v případě vydání povolení zvláštního užívání na dobu kratší než 10 dnů činí správní poplatek 100 Kč, na dobu kratší než 6 měsíců 500 Kč a v  ostatních případech 1 000 Kč. 
Od správního poplatku je osvobozeno vydání dodatečného povolení zvláštního užívání pozemní komunikace v  důsledku  havárie. 
Správní poplatek se platí poštovní poukázkou  hotově nebo převodem.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Pokud se jedná o jednoduchou  věc, rozhodne silniční správní  úřad bezodkladně. Jinak  musí být o žádosti rozhodnuto do 30 dnů od podání  žádosti,  ve zvlášť složitých případech do 60 dnů od podání žádosti.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčeni) řešení životní situace
Účastníkem řízení o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace je kromě žadatele také: vlastník (správce) dotčené pozemní  komunikace, příslušný dopravní inspektorát Policie České republiky, Ministerstvo vnitra České republiky, v případě zvláštního užívání dálnice nebo rychlostní silnice.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Předložení dokladu o zaplacení správního poplatku

16. Elektronická služba, kterou lze využít
Žádost o vyhrazené parkovací místo nelze vyřídit elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Proti rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Odboru dopravy MMB, Kounicova 67, Brno, prostřednictvím odboru finančního a výstavby, ÚMČ Brno – Vinohrady, Velkopavlovická 25, 628 00 Brno

20. Jaké jsou sankce a jak se uplatňují
Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace na vyhrazené parkovací místo lze z důvodu nesplnění jeho podmínek odejmout v souladu s ustanovením § 25 odst. 3 zákona č.13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Sankce vůči žadateli za nedodržení podmínek zvláštního užívání komunikace, vydaných v rozhodnutí, se řídí dle zák.č.13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dle § 92 a § 93, a zák.č.200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

21. Nejčastější dotazy
Nejsou.

22. Další informace
Úřad městské části Brno – Vinohrady, Odbor finanční a výstavby, úsek silničního hospodářství, Velkopavlovická 25, 628 00 Brno, v  úřední dny Po a St 8,00 – 17,00 hodin, Bc. David Směšný: tel. 511 189 008 

23. Informace o popisovaném vzoru (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Nejsou.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit
Nejsou.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar
Úřad městské části Brno – Vinohrady, Odbor finanční a výstavby 
Ing. Květoslav Pekárek – vedoucí odboru 

26. Kontaktní osoba
Bc. David Směšný: tel. 511 189 008

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
31. 7. 2015

28. Popis byl naposledy aktualizován
31. 7. 2015

29. Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

30. Případné upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Nejsou.