Vyhrazená parkovací stání pro firmy a občany

1. Identifikační číslo

2. Kód

02 0301

3. Pojmenování (název) životní situace
Vyhrazená parkovací stání pro firmy a občany

4. Základní informace k životní situaci
O vyhrazené parkovací stání v blízkosti sídla firmy nebo trvalého bydliště si může požádat firma/právnická osoba nebo občan/fyzická osoba s trvalým bydlištěm v MČ Brno – Vinohrady.  
Vyhrazená parkovací stání se v MČ Brno – Vinohrady zřizují před výměníkovými stanicemi a pod přístřeškem (bývalá zastávka MHD Bzenecká). Povolení k užívání parkovacího místa se vydává na dobu 1 roku s možností každoročního obnovení (prodloužení) doby platnosti.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 
Majitel firmy, jednatel a občan nebo pověřená osoba na základě plné moci.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Podmínkou řešení životní situace je podání žádosti s doložením požadovaných dokladů. (vzor žádosti na internetových stránkách ÚMČ Brno – Vinohrady). 

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
Řízení je zahájeno na základě podané žádosti. Datum doručení žádosti je současně datem zahájení řízení.    

8. Na které instituci životní situaci řešit
Magistrát města Brna, Odbor dopravy, Kounicova 67, Brno - řeší vyhrazená parkovací stání na komunikacích II., III. třídy a na komunikacích patřících do základního komunikačního systému (zjednodušeně tzv. komunikace, kde jezdí MHD), na ostatních místních komunikacích – ÚMČ Brno – Vinohrady, Odbor finanční a výstavby, úsek silničního hospodářství, Velkopavlovická 25, 628 00 Brno

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Úřad městské části Brno – Vinohrady, Odbor finanční a výstavby, úsek silničního hospodářství, Velkopavlovická 25, 628 00 Brno. 
Odpovědný pracovník – Bc. David Směšný, tel: 511 189 008, email: smesny@vinohrady.brno.cz
Konzultace s pracovníkem odboru finančního a výstavby, úseku silničního hospodářství je možná v úřední dny Po a St 8,00 – 17,00 hodin a ve zvlášť nutných případech na základě telefonické domluvy, nebo elektronickou poštou.      

10. Jaké doklady je nutné mít sebou
Fyzické, fyzické podnikající a právnické osoby doloží:
Žádost o vyhrazené parkovací stání, výpis z obchodního  nebo jiného rejstříku (přikládají právnické osoby), živnostenský list nebo jiný průkaz živnostenského oprávnění (přikládají  fyzické osoby podnikající), k vydání rozhodnutí o  připojení je nutný souhlas vlastníka (správce) dotčené  pozemní  komunikace a souhlas Policie České republiky DI. 
Pokud žadatel souhlas silničnímu správnímu úřadu nepředloží, silniční správní úřad  si jej od vlastníka dotčené pozemní komunikace a od  Policie  České republiky (resp. Ministerstva vnitra České republiky) vyžádá.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Tiskopis žádosti o vyhrazené parkovací stání je k dispozici na Odboru finančním a výstavby ÚMČ Brno – Vinohrady a na internetových stránkách ÚMČ Brno – Vinohrady.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní poplatek ve výši 1 000,- Kč dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Místní poplatky dle vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2021 o místních poplatcích - uplatňuje městská část ve výši 10 000,- Kč za 1 parkovací místo/rok pro osobní automobil a 18 000,- Kč pro nákladní automobil před výměníkovou stanicí a na parkovišti u vyhlídky na Pálavském náměstí a 14 000,- Kč za 1 parkovací místo/rok pro osobní automobil a 40 000,- Kč pro nákladní automobil pod přístřeškem.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Správní orgán je povinen rozhodnout do 30 dnů od zahájení řízení, ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 60 dnů. 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčeni) řešení životní situace
Brněnské komunikace a.s., Renneská 1a, Brno; MMB OD Kounicova 67, Brno; Policie ČR KŘP JMK SPDI, Kounicova 24, Brno.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Součinnost žadatele

16. Elektronická služba, kterou lze využít
Žádost o vyhrazené parkovací místo nelze vyřídit elektronickou poštou

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Vyhláška statutárního města Brna č. 20/2011 o místních poplatcích

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Proti rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Odboru dopravy MMB, Kounicova 67, Brno, prostřednictvím odboru finančního a výstavby, ÚMČ Brno – Vinohrady, Velkopavlovická 25, 628 00 Brno

20. Jaké jsou sankce a jak se uplatňují
Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace na vyhrazené parkovací místo lze z důvodu nesplnění jeho podmínek či z obecného zájmu odejmout v souladu s ustanovením § 25 odst. 3 zákona č.13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

21. Nejčastější dotazy
Nejsou.

22. Další informace
Úřad městské části Brno – Vinohrady, Odbor finanční a výstavby, úsek silničního hospodářství, Velkopavlovická 25, 628 00 Brno, v  úřední dny Po a St 8,00 – 17,00 hodin, Bc. David Směšný: tel. 511 189 008 

23. Informace o popisovaném vzoru (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Nejsou.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit
Nejsou.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar
Úřad městské části Brno – Vinohrady, Odbor finanční a výstavby 
Ing. Květoslav Pekárek – vedoucí odboru 

26. Kontaktní osoba
Bc. David Směšný: tel. 511 189 008

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
1.1.2022

28. Popis byl naposledy aktualizován
16.2.2022

29. Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

30. Případné upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Nejsou.