Vstup do ploch zeleně

1. Identifikační číslo

2. Kód

02 0402

3. Pojmenování (název) životní situace
Vstup do ploch veřejné zeleně při stavebních a výkopových pracích

4. Základní informace k životní situaci
V případě nutnosti využití ploch veřejné zeleně při stavebních nebo výkopových  pracích  je třeba požádat ÚMČ o povolení vstupu do zeleně. Žádost se podává na formuláři „Žádost o vstup do zeleně“  (viz níže).
Povolení se uděluje formou souhlasu ÚMČ  se vstupem do zeleně, který  je podmíněn splněním stanovených podmínek  a  složením vratné kauce na základě písemné dohody mezi firmou provádějící práce  a městskou částí.  Výše kauce je stanovena  podle  typu a rozsahu prací.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Žádost o vstup do zeleně podává  a  dohodu o kauci podepisuje zástupce firmy  provádějící stavební nebo výkopové práce.

6. Jaké jsou podmínky a postup řešení životní situace
Při udělení souhlasu se vstupem do zeleně se předpokládá, že po skončení prací bude zeleň uvedena do řádného stavu. Konkrétní podmínky jsou stanoveny podle charakteru prací a způsobu dotčení zeleně a jejich  dodržování  je průběžně  kontrolováno. Nevratné poškození dřevin je sankcionováno dle platných předpisů. Pokud není zeleň investorem uvedena do řádného stavu ve stanoveném termínu, propadá kauce městské části. 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Podáním  písemné žádosti o vstup do zeleně na předepsaném  formuláři.  Doporučujeme konzultaci se správcem veřejné zeleně ještě před podáním žádosti.

8. Na které instituci životní situaci řešit
ÚMČ Brno-Vinohrady

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
 Brno-Vinohrady,  Odbor finanční a výstavby, úsek ŽP, Ing. Iva Auerová, úřední hodiny pondělí a středa 8.00 - 11.00  a 11.30 - 17.00 hod.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Vyplněný formulář  žádosti o vstup do zeleně, situační plánek s vyznačením dotčených parcel

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Žádost o vstup do zeleně

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Úkony spojené s povolováním vstupu do zeleně jsou bezplatné.  Složená kauce je při dodržení podmínek vratná v plné výši.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
15 dní po dodání všech potřebných dokladů

14. Kteří jsou další účastníci řešení životní situace
Případné úpravy zeleně musí být svěřovány odborným zahradnickým firmám, v některých případech je nutný zoologický průzkum (možný výskyt netopýrů, hnízdění ptactva).  

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Součinnost žadatele

16. Elektronická služba, kterou lze využít
auerova@vinohrady.brno.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
Vyhláška č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně

18. Jaké jsou související předpisy
Usnesení 39. schůze Rady m.č. Brno-Vinohrady č. 1270/09/5 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Není řešeno ve správním řízení.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
finanční náhrady za poškozenou zeleň,  pokuty udělené Českou inspekcí životního prostředí, pokuty uložené v přestupkovém řízení  

21. Nejčastější dotazy
Nejsou

22. Další informace
Další podrobné informace poskytne ÚMČ Brno-Vinohrady , úsek ŽP.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možno získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Nejsou

24. Související životní situace a návody, jak je řešit
Nejsou

25. Za správnost popisu odpovídá útvar
Odbor finanční a výstavby ÚMČ Brno-Vinohrady

26. Kontaktní osoba
Ing. Iva Auerová

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
5. 6. 2015

28. Popis byl naposledy aktualizován
1. 11. 2017

29. Datum konce platnosti popisu
Do další aktualizace