Uzavírka pozemní komunikace

1. Identifikační číslo

2. Kód

02 0304

3. Pojmenování (název) životní situace
Uzavírka pozemní  komunikace.

4. Základní informace k životní situaci
Místní  komunikaci a veřejně přístupnou  účelovou komunikaci lze  uzavřít jen na základě povolení silničního správního  úřadu.  Uzavírka může být buď částečná (např. uzavření jednoho  jízdního pruhu  nebo jednoho jízdního pásu dálnice), nebo  úplná. Pokud to situace vyžaduje,  stanoví silniční správní  úřad v rozhodnutí o uzavírce také trasu objížďky.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 
Občan starší 18 let nebo jeho zákonný zástupce, stavebník (investor), zhotovitel (dodavatel) prací. Osoba, v jejímž zájmu má dojít  k uzavírce; pokud jsou důvodem  uzavírky stavební práce, podává  žádost o povolení uzavírky jejich zhotovitel,  pokud silniční  správní úřad nestanoví jinak.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
V žádosti musí být uvedeno:

 • o jakou komunikaci se jedná (název ulice),    
 • důvod uzavírky,
 • dobu trvání uzavírky,                
 • rozsah uzavírky, návrh objížďky,
 • jméno a příjmení zodpovědné osoby, její telefon, adresa,
 • u právnických osob identifikační číslo (IČ),    
 • u firem výpis z obchodního rejstříku,
 • u ostatních datum narození.

Nutné doložit „stanovení dopravního značení“, t.j. situační nákres dopravního značení potvrzený provozním oddělením Odboru dopravy MMB a Policií ČR – DI.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
Řízení je zahájeno na základě podané žádosti. Datum doručení žádosti je současně datem zahájení řízení. Žádost lze zaslat poštou, případně osobně doručit na podatelnu ÚMČ Brno – Vinohrady, Odbor finanční a výstavby, Velkopavlovická 25, 628 00 Brno. Nejedná-li se o havárii, je třeba žádost doručit  silničnímu správnímu úřadu nejpozději 30 dnů  před navrhovaným  zahájením uzavírky.
  
8. Na které instituci životní situaci řešit
Uzavírku komunikace řeší vždy příslušný silniční správní úřad následovně:

 • Dálnice a rychlostní silnice – Ministerstvo dopravy ČR
 • Silnice I. třídy – Krajský úřad Jihomoravského kraje, 
 • Silnice II., III. třídy a místní komunikace dopravně významné (zejména s vedením hromadné dopravy) – Odbor dopravy Magistrát města Brna, 
 • Ostatní místní komunikace – ÚMČ Brno – Vinohrady, Odbor finanční a výstavby. 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Úřad městské části Brno – Vinohrady, Odbor finanční a výstavby, úsek silničního hospodářství, Velkopavlovická 25, 628 00 Brno. 
Odpovědný pracovník – Bc. David Směšný, tel: 511 189 008, email: smesny@vinohrady.brno.cz
Konzultace s pracovníkem odboru finančního a výstavby, úseku silničního hospodářství je možná v úřední dny Po a St 8,00 – 17,00 hodin a ve zvlášť nutných případech na základě telefonické domluvy, nebo elektronickou poštou.      

10. Jaké doklady je nutné mít sebou
Požadavky žádosti určuje ustanovení § 40  odst. 2 vyhlášky Ministerstva  dopravy č. 104/1997 Sb.,  kterou se provádí zákon o pozemních  komunikacích.
Právnické  osoby k žádosti přiloží rovněž výpis z obchodního  nebo  jiného rejstříku, podnikající fyzické osoby přiloží živnostenský  list nebo  jiný průkaz živnostenského oprávnění.
Další přílohy žádosti jsou tyto doklady:

 • stanovisko správce – akciové společnosti Brněnské komunikace, Renneská 1a, Brno, „stanovení dopravního značení“ vydané Odborem dopravy MMB v 5ti vyhotoveních a potvrzené Policií ČR – DI, harmonogram prací (v případě trvání uzavírky déle než 3 dny), návrh objížďkových tras a stanovisko DPmB, a.s. pokud se jedná o vozovku s provozem MHD

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Tiskopis žádosti o uzavírku pozemní  komunikace je k dispozici na Odboru finančním a výstavby ÚMČ Brno – Vinohrady a na internetových stránkách ÚMČ Brno – Vinohrady

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Za vydání rozhodnutí o uzavírce se správní poplatky nevyměřují.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Pokud se jedná o jednoduchou  věc, rozhodne silniční správní  úřad bezodkladně. Jinak  musí být o žádosti rozhodnuto do 30 dnů od podání  žádosti,  ve zvlášť složitých případech do 60 dnů od podání žádosti.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčeni) řešení životní situace
Silniční správní úřad žádost projedná s: 

 • vlastníkem (správcem)  pozemní komunikace, která má být uzavřena, 
 • vlastníkem  (správcem) pozemní komunikace, po které má být vedena objížďka, 
 • obcí, v jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka. 

Pokud je po dotyčné pozemní  komunikaci vedena dráha, také s provozovatelem  této dráhy.
K  žádosti o povolení uzavírky je proto vhodné přiložit také  jejich vyjádření, a pokud je na dotčené pozemní komunikaci  provozována linková  osobní doprava, také vyjádření příslušného  dopravce.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Žadatel je povinen  na svůj náklad označit uzavírku a objížďku  způsobem stanoveným  v rozhodnutí o povolení uzavírky. Pokud má uzavírka trvat  déle  než 3 dny a jejím důvodem jsou stavební práce, musí žadatel  na začátku  uzavírky umístit orientační tabuli, na které  uvede termín zahájení uzavírky,  termín ukončení uzavírky  a název a sídlo žadatele (u fyzických osob jméno a  bydliště  žadatele). Dále je žadatel povinen dodržovat podmínky rozhodnutí  o  povolení uzavírky.

16. Elektronická služba, kterou lze využít
Žádost o vyhrazené parkovací místo nelze vyřídit elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy

 • technické podmínky pro projektování a provádění staveb, 
 • příslušné ČSN,
 • vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška o čistotě města Brna č. 27/2000,
 • Řád zeleně města Brna,
 • vyhláška města Brna č. 8/2009 o koordinaci výkopových pracích na veřejných prostranstvích

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Proti rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Odboru dopravy MMB, Kounicova 67, Brno, prostřednictvím odboru finančního a výstavby, ÚMČ Brno – Vinohrady, Velkopavlovická 25, 628 00 Brno

20. Jaké jsou sankce a jak se uplatňují
Neoprávněné uzavření dálnice, silnice, místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace, neoprávněné zřízení objížďky, neoznačení povolené uzavírky nebo nařízené objížďky podle vydaného rozhodnutí a nedodržení podmínek stanovených v rozhodnutí o povolení uzavírky fyzickou osobou je přestupkem, za který lze uložit pokutu do 10 000 Kč. Neoprávněné uzavření dálnice, silnice, místní komunikace nebo veřejněpřístupné účelové komunikace,  neoprávněné zřízení objížďky, neoznačení povolené  uzavírky nebo nařízené  objížďky podle vydaného rozhodnutí a nedodržení podmínek stanovených v rozhodnutí o povolení uzavírky právnickou osobou je správním deliktem, za který lze  uložit pokutu až do výše 500 000 Kč. Při nesplnění podmínek rozhodnutí o povolení uzavírky může silniční správní úřad udělené povolení změnit nebo zrušit.

21. Nejčastější dotazy
Nejsou.

22. Další informace
Úřad městské části Brno – Vinohrady, Odbor finanční a výstavby, úsek silničního hospodářství, Velkopavlovická 25, 628 00 Brno, v  úřední dny Po a St 8,00 – 17,00 hodin, Bc. David Směšný: tel. 511 189 008 

23. Informace o popisovaném vzoru (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Ministerstvo dopravy  ČR 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit
Nejsou.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar
Úřad městské části Brno – Vinohrady, Odbor finanční a výstavby 
Ing. Květoslav Pekárek – vedoucí odboru 

26. Kontaktní osoba
Bc. David Směšný: tel. 511 189 008

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
31. 7. 2015

28. Popis byl naposledy aktualizován
31. 7. 2015

29. Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

30. Případné upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Nejsou.