Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci

1. Identifikační číslo

2. Kód

02 0305

3. Pojmenování (název) životní situace
Připojení nemovitosti  na pozemní komunikaci (zřízení  sjezdu), dle § 10 Zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

4. Základní informace k životní situaci
Na silnici  a místní komunikaci lze připojit sousední nemovitost  pouze  na základě povolení vydaného silničním správním úřadem.  Povolení  silničního správního úřadu je třeba  rovněž k úpravě  nebo zrušení stávajícího sjezdu. Povolení ke zřízení, úpravě  nebo zrušení sjezdu je podkladem pro stavební řízení vedené  obecným stavebním  úřadem.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 
V této věci je oprávněn jednat vlastník připojované  nemovitosti.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Podmínkou řešení životní situace je podání žádosti s doložením požadovaných dokladů. (vzor žádosti na internetových stránkách ÚMČ Brno – Vinohrady). 
Požadované doklady:
Dokumentace zpracovaná autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby, souhlas vlastníka dotčené místní komunikace, souhlas Policie ČR KŘP JMK SPDI, Kounicova 24, Brno.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
Řízení je zahájeno na základě podané žádosti. Datum doručení žádosti je současně datem zahájení řízení.    

8. Na které instituci životní situaci řešit
Věcná příslušnost k vydání rozhodnutí se  řídí kategorií a třídou pozemní  komunikace, na níž má  být sousední nemovitosti připojena. Pro dálnice a  rychlostní  silnice je silničním správním úřadem Ministerstvo dopravy  České  republiky, pro ostatní silnice I. třídy Krajský úřad,  pro silnice II. a III.  třídy Obecní úřad obce s rozšířenou  působností a pro místní komunikace pověřený  obecní úřad. 
Obraťte se na silniční správní úřad odboru finančního a výstavby ÚMČ Brno – Vinohrady.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Úřad městské části Brno – Vinohrady, Odbor finanční a výstavby, úsek silničního hospodářství, Velkopavlovická 25, 628 00 Brno. 
Odpovědný pracovník – Bc. David Směšný, tel: 511 189 008, email: smesny@vinohrady.brno.cz
Konzultace s pracovníkem odboru finančního a výstavby, úseku silničního hospodářství je možná v úřední dny Po a St        8,00-11.00 a 11,30 – 17,00 hodin a ve zvlášť nutných případech na základě telefonické domluvy, nebo elektronickou poštou.      

10.  Jaké doklady je nutné mít sebou
Fyzické, fyzické podnikající a právnické osoby doloží:
Žádost o připojení nemovitosti na pozemní komunikaci, dokumentaci nebo situaci, z níž jsou patrné parametry připojení (zejména rozhledové vzdálenosti), výpis z obchodního  nebo jiného rejstříku (přikládají právnické osoby), živnostenský list nebo jiný průkaz živnostenského oprávnění (přikládají  fyzické osoby podnikající), k vydání rozhodnutí o  připojení je nutný souhlas vlastníka (správce) dotčené  pozemní  komunikace a souhlas Policie České republiky (v případě připojení  na  odpočívku dálnice nebo rychlostní silnice souhlas Ministerstva  vnitra České  republiky). Pokud žadatel souhlas silničnímu správnímu úřadu nepředloží, silniční správní úřad  si jej od vlastníka dotčené pozemní komunikace a od  Policie  České republiky (resp. Ministerstva vnitra České republiky)  vyžádá.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Tiskopis žádosti o připojení nemovitosti  na pozemní komunikaci je k dispozici na Odboru finančním a výstavby ÚMČ Brno – Vinohrady a na internetových stránkách ÚMČ Brno – Vinohrady.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní poplatek ve výši 500,- Kč dle zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatcích. 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Správní orgán je povinen rozhodnout do 30 dnů od zahájení řízení, ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 60 dnů. 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčeni) řešení životní situace
Účastníkem řízení o povolení připojení nemovitosti  na pozemní komunikaci je kromě  žadatele také vlastník (správce) dotčené pozemní komunikace,  dotčeným správním úřadem je  příslušný dopravní inspektorát  Policie České republiky (v případě připojení na odpočívku dálnice nebo rychlostní silnice Ministerstvo vnitra České republiky).

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít
Žádost o vyhrazené parkovací místo nelze vyřídit elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Proti rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení, k Odboru dopravy MMB, Kounicova 67, Brno, prostřednictvím odboru finančního a výstavby, ÚMČ Brno – Vinohrady, Velkopavlovická 25, 628 00 Brno

20. Jaké jsou sankce a jak se uplatňují
Neoprávněné zřízení, pozměnění nebo zrušení  připojení sousední  nemovitosti na dálnici, silnici nebo místní  komunikaci fyzickou osobou je  přestupkem, za který lze uložit  pokutu do 10 000 Kč. Neoprávněné zřízení,  pozměnění  nebo zrušení připojení sousední nemovitosti na dálnici, silnici  nebo  místní komunikaci právnickou osobou je správním deliktem,  za který lze uložit  pokutu až do výše 300 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy
Nejsou.

22. Další informace
Úřad městské části Brno – Vinohrady, Odbor finanční a výstavby, úsek silničního hospodářství, Velkopavlovická 25, 628 00 Brno, v  úřední dny Po a St 8,00 – 17,00 hodin, Bc. David Směšný: tel. 511 189 008 

23. Informace o popisovaném vzoru (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Ministerstvo dopravy ČR, krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, pověřené obecní úřady.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit
Nejsou.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar
Úřad městské části Brno – Vinohrady, Odbor finanční a výstavby 
Ing. Květoslav Pekárek – vedoucí odboru 

26. Kontaktní osoba
Bc. David Směšný: tel. 511 189 008

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
31. 7. 2015

28. Popis byl naposledy aktualizován
31. 7. 2015

29. Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

30. Případné upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Nejsou.