Přidělení evidenčního čísla

1. Identifikační číslo

2. Kód

02 0501

3. Pojmenování (název) životní situace
Přidělení evidenčního čísla

4. Základní informace k životní situaci
Evidenční číslo je přidělováno dočasným stavebním objektům, je uvedeno na tabulce s bílým  podkladem a zelenými číslicemi. K zaevidování objektů existují dvě číselné řady (popisná a evidenční), které jsou stejně důležité a na stejné úrovni, každá z nich však eviduje jiný druh  stavby. Číselná řada popisná (v kompetenci MMB) určuje objektu trvalého charakteru kromě  popisného čísla i adresu, číselná řada evidenční (v kompetenci MČ) určuje objektu dočasného charakteru (např. objekty určené k rekreaci) pouze číslo evidenční v katastru - bez adresy objektu.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 
Osoba  vlastnící chatu  nebo  garáž

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
K žádosti o přidělení evidenčního čísla se přikládá originál pravomocného kolaudačního rozhodnutí (popř. ověřená kopie) nebo jiného dokladu o existenci stavby v příslušném katastru, vydaného příslušným stavebním úřadem a geometrický nebo jiný situační plán lokality. Výše uvedené doklady je nutné předložit příslušnému úřadu městské části k žádosti o přidělení evidenčního čísla.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
Řešení této životní situace je zahájeno podáním žádosti o přidělení evidenčního čísla s přílohami.     

8. Na které instituci životní situaci řešit
Úřad městské části Brno-Vinohrady, Velkopavlovická 25, Brno

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Evidenční čísla – Odbor finanční a výstavby  ÚMČ Brno – Vinohrady, Velkopavlovická 25, 628 00 Brno.
Místopisné pracoviště Odboru vnitřních věcí MMB, Malinovského nám. 3, I. patro, dveře 171, tel. 542 173 089, v úředních hodinách. 
Odpovědný pracovník – Bc. David Směšný, tel: 511 189 008, email: smesny@vinohrady.brno.cz
Konzultace s pracovníkem odboru finančního a výstavby, ÚMČ Brno – Vinohrady je možná v  úřední dny Po a St 8,00-11-00 a 11.30 – 17,00 hodin a ve zvlášť nutných případech na základě telefonické domluvy, nebo elektronickou poštou.      

10.  Jaké doklady je nutné mít sebou
Originál pravomocného kolaudačního rozhodnutí nebo potvrzení o existenci stavby.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Tiskopis žádosti o přidělení evidenčního čísla je k dispozici na Odboru finančním a výstavby ÚMČ Brno – Vinohrady a na internetových stránkách ÚMČ Brno – Vinohrady.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní poplatek není stanoven. 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčeni) řešení životní situace
Nejsou

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Součinnost žadatele.

16. Elektronická služba, kterou lze využít.
Žádost o přidělení evidenčního čísla nelze vyřídit elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, § 30 - 34. Vyhláška MV č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných  prostranství  názvy, o způsobu použití a umístění čísel  k označení budov, o náležitostech  ohlášení o přečíslování  budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel, § 1 - 7, ve znění vyhlášky č. 193/2001 Sb. Opatření ZMB "Zásady tvorby uličního názvosloví a označování ulic, veřejných  prostranství a číslování budov v městě Brně", schválené 17. 04. 2001.

18. Jaké jsou související předpisy
Nejsou.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Opravný prostředek nelze uplatnit.

20. Jaké jsou sankce a jak se uplatňují
Za porušení povinností stanovených právnické osobě a fyzické osobě, která je podnikatelem,  v § 30 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, nebo nesplní-li tato osoba povinnost stanovenou v § 32 odst. 1 citovaného zákona,  může obec uložit peněžitou sankci do 10.000 Kč podle ustanovení  § 58 zákona č. 128/2000 Sb. Za porušení výše uvedených povinností fyzickou osobou může obec uložit peněžitou sankci za přestupek podle ustanovení § 47, 47b a 48 zákona č. 200/1990  Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

21. Nejčastější dotazy

  • podmínky  pro přidělení čísla popisného a orientačního - viz bod 10; 
  • kdo zajišťuje výrobu a připevnění domovních tabulek – zajišťuje si je vlastník nemovitosti sám podle vzorů uvedených v "Zásadách"  nebo na webových  stránkách města Brna nebo zadá zakázku odborné firmě; 
  • historie brněnských ulic; 
  • informace  o umístění ulice na území města Brna; 
  • datum kolaudace  objektu (stáří nemovitosti k znaleckému posudku); 
  • informace  spojené s  konáním všech typů voleb; 
  • informace spojené  se sčítáním lidu, domů a bytů.

22. Další informace
www.brno.cz

23. Informace o popisovaném vzoru (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Nejsou.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit
Nejsou.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar
Úřad městské části Brno – Vinohrady, Odbor finanční a výstavby 
Ing. Květoslav Pekárek – vedoucí odboru 

26. Kontaktní osoba
Bc. David Směšný: tel. 511 189 008

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
31. 7. 2015

28. Popis byl naposledy aktualizován
31. 7. 2015

29. Datum konce platnosti popisu
Není stanoven.

30. Případné upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Před vyřízením žádosti o přidělení popisného (domovního) čísla nemovitosti je nezbytně nutné provést kontrolu v evidenci místopisu, zda předmětnému objektu nebylo již dříve popisné číslo  přiděleno (důvodem možná  duplicita zápisu) nebo zda novostavba nestojí na místě asanované stavby. Pokud je nově kolaudovaná stavba postavená na stejném pozemku parcely asanovaného objektu, předloží žadatel ke kolaudačnímu rozhodnutí ještě rozhodnutí o  odstranění stavby v originále nebo v ověřené kopii (popř. doklad vydaný příslušným stavebním úřadem o neexistenci stavby – nesporná skutečnost).