Povolení ke kácení dřevin

1. Identifikační číslo

2.Kód

02 0401

3. Pojmenování (název) životní situace.
Povolení kácení dřevin ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně a povolování jejich kácení

4. Základní informace k životní situaci
Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les vydávají na svém území jednotlivé úřady městských částí (ÚMČ) jako orgány ochrany přírody. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Žádost o povolení kácení dřevin podává vlastník pozemku či nájemce se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostou, popř. jiný oprávněný uživatel.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Povolení není třeba ke kácení dřevin z důvodů pěstebních, při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy a z důvodů zdravotních. Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem na příslušný ÚMČ, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat.
Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les za předpokladu, že tyto nejsou významným krajinným prvkem nebo stromořadím a jsou splněny ostatní podmínky stanovené zákonem a jinými právními předpisy, se nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,  pro zapojené porosty dřevin,  pokud jejich celková plocha nepřesahuje 40 m2,  pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin a pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích  v zastavěném území evidovaných v KÚ jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití zeleň.
Povolení není rovněž třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem bezprostředně ohrožen život, zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. V tomto případě musí být tento zásah oznámen do 15 dnů od provedení kácení příslušnému ÚMČ. Oznámení musí obsahovat náležitosti ve stejném rozsahu jako žádost o kácení.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Písemná žádost o povolení kácení se podává na příslušný ÚMČ.

8. Na které instituci životní situaci řešit
Žádost o povolení kácení vyřizuje na území statutárního města Brna příslušný ÚMČ.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Pro Brno-Vinohrady:  Odbor finanční a výstavby, úsek ŽP, Ing. Iva Auerová, úřední hodiny pondělí a středa 8.00 - 11.00  a  11.30 - 17.00 hod.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Žádost o povolení kácení včetně příloh

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Žádost o kácení

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Úkony spojené s povolováním kácení jsou bezplatné (s výjimkou nařízeného místního šetření u složitějších případů). 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůta pro vyřízení je dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění do 90-ti dnů.

14. Kteří jsou další účastníci řešení životní situace
Dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění může být účastníkem řízení dle § 70 občanské sdružení za předpokladu splnění  zákonných podmínek. 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Součinnost žadatele

16. Elektronická služba, kterou lze využít
auerova@vinohrady.brno.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a prováděcí vyhláška MŽP ČR č.189/2013 Sb, o ochraně dřevin a povolování jejich kácení v platném znění

18. Jaké jsou související předpisy
Zákon č.500/2004 Sb. (správní řád)

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Odvolání proti rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení k odboru ŽP Magistrátu města Brna, Kounicova 67, a to podáním učiněným prostřednictvím příslušného ÚMČ.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Při nedodržení zákonných povinností mohou být uplatněny sankce:

  • uložení pokuty fyzické osobě až do výše 20 000,-Kč (dle § 87 zákona č. 114/1992 Sb.) u jednotlivé dřeviny, u skupiny dřevin až 100 000,-Kč.
  • uložení pokuty právnické a fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti až do výše 1 000 000,-Kč (dle § 88 zákona č.114/1992 Sb.)

21. Nejčastější dotazy
Nejsou

22. Další informace
Další podrobné informace poskytne ÚMČ Brno-Vinohrady  a OŽP MMB.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možno získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Nejsou

24. Související životní situace a návody, jak je řešit
Nejsou

25. Za správnost popisu odpovídá útvar
Odbor finanční a výstavby ÚMČ Brno-Vinohrady

26. Kontaktní osoba
Ing. Iva Auerová

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
22. 5. 2015

28. Popis byl naposledy aktualizován
1. 11. 2017

29. Datum konce platnosti popisu
Do další aktualizace