Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

1. Identifikační číslo
 
2. Kód

02 0605

3. Pojmenování ( název životní situace)
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

4. Základní informace k životní situaci
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají na území města Brna, m.č. Brno-Vinohrady za účelem rekreace, pokud neprokáží jiný důvod svého pobytu.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat( podat žádost a pod.)
Poplatek vybírá ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování na území Brna, m.č. Brno-Vinohrady poskytla. Tato osoba je plátcem poplatku, za poplatek ručí a má ohlašovací povinnost vůči úřadu.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Ohlášením – přihlášením se k poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt.

8. Na které instituci životní situaci řešit
Úřad městské části Brna, Brno- Vinohrady, Velkopavlovická 25, Brno

9. Kde, s kým. a kdy životní situaci řešit
Finanční odbor – dv. č. 8 Úřední hodiny PO, ST 8.00-11.00 a 11.30- 17.00

10. Jaké doklady je nutné mít sebou
Fyzická osoba platný občanský průkaz, právnická osoba výpis z obchodního rejstříku

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Ubytovatel vybírá poplatek ve výši 15,- Kč za osobu, lůžko a každý započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu.
Poplatku nepodléhají

  • osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního předpisu, a jejich průvodci.
  • osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti (výchovné)

Ubytovatel je povinen odvést vybrané poplatky vždy do 10 dnů po uplynutí čtvrtletí
Poplatky je možno uhradit v úřední dny na pokladně nebo složenkou nebo na účet m.č. Brno – Vinohrady, vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Brno-venkov, č. ú. 9005-17027621/0100 v.s. 1342.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

14. Kteří jsou další účastníci (dotčeni) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Ubytovatel podá hlášení, ve kterém bude uvedena výše vybraných poplatků.
Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy musí být uspořádány postupně z časového hlediska. Evidenční knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu. Zpracování osobních údajů v evidenční knize se řídí zákonem o ochraně osobních údajů.

16. Elektronická služba, kterou lze využít.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění
Vyhláška města Brna č. 21/2018, o místních poplatcích

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání proti rozhodnutí je možno podat ve lhůtě 30 dnů, po jeho obdržení, Magistrátu města Brna, Malinovského nám.3, Brno, prostřednictvím ÚMČ Brna, Brno-Vinohrady.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Neohlášení poplatku – správce daně může udělit pořádkovou pokutu do 50 000,- Kč.
Nezaplacené poplatky – lze zvýšit až na trojnásobek.

21. Nejčastější dotazy
Je ubytování svatebčanů rekreační pobyt ? odpověď – ano je
Je ubytování osob s trvalou adresou v městě Brně rekreační pobyt ? odpověď – ano je
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají na území města Brna za účelem rekreace, pokud tyto osoby neprokáží jiný důvod svého pobytu. Ubytovaný v případě, že se nerekreuje je povinen tuto skutečnost prokázat. Ubytovatel např. poplatek nevybere, jestliže host předloží cestovní příkaz, pozvání na konferenci, kongres nebo školení, které je v tomto místě pořádáno. Stejně tak se postupuje např. u lidí, kteří v místě pracují nebo studují.

22. Další informace

23. Informace o popisovaném vzoru ( o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 
24. Související životní situace a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Finanční odbor

26. Kontaktní osoba
Ing. Květoslav Pekárek, Markéta Ošlejšková, DiS.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
1. 1. 2019

28. Popis byl naposledy aktualizován
1. 2. 2019

29. Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

30. Případné upřesnění a poznámky k řešení životní situace