Jak přihlásit psa

1. Identifikační číslo
 
2. Kód
02 0601

3. Pojmenování (název) životní situace
Jak přihlásit psa?

4. Základní informace k životní situaci
Psa je možno přihlásit ihned, aby měl evidenční známku, ale poplatková povinnost vzniká v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy se poplatník stal držitelem psa staršího tří měsíců.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat ( podat žádost apod.)
Fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a má trvalý pobyt nebo sídlo na území Brna, m.č. Brno-Vinohrady.

6. Jaké jsou podmínky a postup řešení životní situace
Držitel psa (poplatník) přihlašuje psa vyplněním formuláře Přiznání k místnímu poplatku ze psů a to osobně na úřadě nebo formulář zašle prostřednictvím pošty.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Vyplněním formuláře. Po zaevidování je přidělena evidenční známka – plechová.

8. Na které instituci životní situaci řešit
Úřad městské části Brno- Vinohrady, Velkopavlovická 25, Brno

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Finanční odbor - dv. č. 8
Úřední hodiny PO, ST 8.00-11.00 a 11.30 - 17.00

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Fyzická osoba platný občanský průkaz, právnická osoba výpis z obchodního rejstříku a případně doklady opravňující k jednání za právnickou osobu. 
Držitel psa, který žádá o slevu poplatku nebo je od něj ze zákona osvobozený předloží potřebný doklad.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formuláře jsou k dispozici na finančním odboru nebo zde

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Poplatek platí fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a má trvalé bydliště nebo sídlo na území městské části Brno-Vinohrady. Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců. Sazba poplatku činí u bytového domu 800,- Kč za rok a jednoho psa, za druhého a každého dalšího psa 1 200,- Kč. Sazba poplatku u rodinného domu činí 500,- Kč za rok a jednoho psa, za druhého a každého dalšího psa 750,- Kč. Sazba poplatku ze psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let činí 200,- Kč za rok a jednoho psa, sazba za druhého a každého dalšího psa 300,- Kč za rok. Držitelům psů mladším 65 let, jejichž jediným zdrojem příjmů je důchod, je poskytnuta úleva na poplatku, která spočívá ve stanovení poplatku za prvního psa ve snížené sazbě, tedy 200,- Kč za rok.  Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějí výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozují útulek pro zzvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis. Od poplatku jsou dále osvobozeni: organizační složky státu, příspěvkové organizace, Červený kříž a nadace, které jsou držiteli psů, osoby závislé na pomoci jiné osoby, držitelé psů z útulku po dobu jednoho roku od data jejich převzetí z útulku a držitelé záchranářských psů.
Poplatek je třeba uhradit do 31.3. kalendářního roku. 
Vznikne-li poplatková povinnost po uvedeném datu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla. Poplatky je možno uhradit v úřední dny na pokladně nebo složenkou nebo na účet m.č. Brno – Vinohrady, vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Brno-venkov, č. ú. 9005-17027621/0100 v. s. 191341xxxx (xxxx obdržíte na úřadě.).

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Ihned při podání přihlášky, jinak v době třicet dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 
16. Elektronická služba, kterou lze využít
 
17. Podle kterého správního předpisu se postupuje

  • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění 
  • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění 
  • Vyhláška města Brna č. 20/2021, o místních poplatcích

18. Jaké jsou související předpisy
 
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání proti rozhodnutí je možno podat ve lhůtě 30 dnů, po jeho obdržení, Magistrátu města Brna, Malinovského nám.3, Brno, prostřednictvím ÚMČ Brna, Brno-Vinohrady.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Pes nepřihlášený – správce daně může uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč.
Nezaplacené poplatky – lze zvýšit až na trojnásobek.

21. Nejčastější dotazy
 
22. Další informace

Na finančním odboru dv. č. 8 si lze vyzvednout sáčky na psí exkrementy.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možno získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 
24. Související životní situace a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu odpovídá útvar
Finanční odbor

26. Kontaktní osoba
Ing. Květoslav Pekárek, Markéta Ošlejšková, DiS.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
1. 1. 2022

28. Popis byl naposledy aktualizován
16. 2. 2022

29. Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace