Stavební zákon a povolování fotovoltaických elektráren

Stavební zákon a povolování fotovoltaických elektráren

Vážení obyvatelé naší městské části,

vzhledem k tomu, že se v poslední době jeví jako základní trend, jak se vypořádat s rostoucí cenou elektrické energie, možnost využití solární energie, rozhodl se stavební úřad touto cestou v krátkosti informovat o problematice instalace fotovoltaických elektráren (dále jen FVE) na stávající objekty.

Při výkonu FVE do 50kW není dle §3 odst 3 Energetického zákona (zákon č.458/2000 Sb.) potřeba žádat o udělení licence. Potud Energetický zákon.

Co se týká Stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., dále jen SZ), umístění FVE na střechu stávajícího objektu představuje změnu dokončené stavby – stavební úpravu, instalaci FVE na stávající střešní konstrukci. Jedná se o přitížení nosné konstrukce střechy a podle stavebního zákona je nutno:

• Stavebnímu úřadu Ohlásit stavbu dle § 104 odst. 1 písm k) SZ a to v případě, že stavební úprava nezasahuje do nosných kcí – to je v případě, že FVE panely se svojí opěrnou kcí jsou na střeše „volně“ uloženy a přitíženy
• Stavební úřad požádat o stavební povolení dle § 108 a následující dle SZ a to v případě, že stavební úprava zasahuje do nosných kcí – to je v případě, že FVE panely se svojí opěrnou kcí jsou s nosnou konstrukcí střechy spojeny, např. přišroubování nebo jiný druh spoje.

V obou těchto případech je ale bezpodmínečně nutné stavební úřad informovat o instalaci FVE na střešní konstrukci objektu a vést dle SZ příslušné úkony:

• Vyplnění příslušné žádosti
• Odevzdání projektové dokumentace ve 2 vyhotoveních a to včetně statického posudku, zda je stávající střešní konstrukce vhodná pro zatížení jednak panely FVE, jednak sněhem a jednak větrem
• Zaplacení příslušného správního poplatku:
o v případě ohlášení stavby se jedná o položku 18/4 sazebníku 634/2004 Sb. (Zákon o správních poplatcích) POZN 2 tedy poplatek činí 500Kč
o v případě stavebního povolení se jedná o položku 18/1f sazebníku 634/2004 Sb. (Zákon o správních poplatcích) POZN 2 tedy poplatek činí 5000Kč

Pokud majitel příslušné stavby instaluje FVE na střešní konstrukci stávajícího objektu bez ohlášení/povolení stavby příslušným stavebním úřadem, dopouští se dle stavebního zákona přestupku a taková FVE je pak dle SZ klasifikovaná jako „černá stavba“ a stavební úřad je povinen majiteli objektu uložit pokutu a vyzvat ho k odstranění.

Tento článek stavební úřad považuje za informativní směrem ke všem těm majitelům objektů v naší MČ Brno – Vinohrady, kteří o umístění FVE uvažují, nebo také směrem k těm, kteří již FVE na střechách svých objektů zrealizovali a to bez výše uvedených kroků.

Nechci ani přemýšlet o tom, že by si některý z vlastníků rodinných domků FVE na svůj dům osadil bez potřebného povolení.

Pokud k takové situaci došlo, doporučuje stavební úřad vlastníkům, aby se, v co nejkratší době, zastavili na stavebním úřadě a stavbu tak uvedli do souladu se stavebním zákonem. V opačném případě se vlastník vystavuje postihu podle stavebního zákona, kde se sankce za takovíto protiprávní jednání pohybuje v rozpětí 2 000 000 Kč

Ing. Barbora Kovářová, Ph.D
Vedoucí SÚ Brno - Vinohrady