Oznámení

O Z N Á M E N Í

Úřad městské části města Brna, Brno-Vinohrady, odbor finanční a výstavby, jako příslušný správce poplatku podle ustanovení § 15, odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích v platném znění, článku 1, odst. 4 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 17/2019 o místních poplatcích a článku 24, odst. 2, písm. d) obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna v platném znění (dále jen „správce poplatku“) projednal návrh Rady městské části Brno-Vinohrady ze dne 25. 3. 2020 a shledal, že splatnost místního poplatku ze psů stanovená na 31. 3. 2020 je z důvodu vyhlášeného nouzového stavu spojeného s omezením volného pohybu osob ohrožena, proto nebude uplatňovat sankci navýšením poplatku dle ustanovení § 11, odst. 3 zákona o místních poplatcích u poplatků zaplacených do 30 dnů po ukončení nouzového stavu.

Správce poplatku dále oznamuje:

- v r. 2020 došlo oproti minulým rokům ke změnám v poplatku ze psů, a to především:

- slevu na poplatku na částku 200 Kč/rok mají pouze osoby starší 65 let (při dosažení

tohoto věku v r. 2020)

- zcela osvobozeni od poplatku jsou držitelé průkazu ZTP

- platbu poplatku je možné uhradit bankovním převodem na účet č. 9005-17027621/0100,

částku a variabilní symbol je možné ověřit u správce poplatku, nejlépe na e-mailové

adrese: oslejskova@vinohrady.brno.cz, příp. tel. 511 189 012.

Ing. Květoslav Pekárek v. r.

Vedoucí odboru finančního a výstavby

ÚMČ Brno-Vinohrady