MČ Brno-Vinohrady dlouhodobě odmítá výstavbu hokejových hal a hotelu

Připomínky RMČ k výstavbě multifunkčního sportovního centra se zaměřením na hokej​

Rada m. č. Brno-Vinohrady projednala a schválila jako podklad pro paní primátorku na své mimořádné schůzi dne 25.1.2021 nesouhlasné připomínky k výstavbě hokejových hal a hotelu.

 
MČ Brno-Vinohrady dlouhodobě nesouhlasí s investičním záměrem firmy FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o. Kuřim „Sportovní centrum na lední hokej“ při ulici Jedovnická.
Navazuje na nesouhlasné Rozhodnutí RMČ z 15. schůze RMČ dne 7.10.2015 a 26. schůze RMČ ze dne 18.5.2016.
 
MČ Brno-Vinohrady již v minulosti usilovala o odkup pozemků do vlastnictví města Brna. V roce 2015 proběhla směna ve prospěch současného vlastníka, který doplatil městu zbývající finanční částku za pozemky. Pozemky se tak směnily v neprospěch MČ Brno-Vinohrady.
Definitivně se tak stalo dne 1.2.2018, kdy uzavřelo tehdejší vedení statutárního města Brno smlouvu s vlastníkem pozemků (investorem stavby), kde se město zavázalo, že v souvislosti s budoucím využitím pozemků (výstavba hokejových hal) umožní komunikační napojení a vedení veškerých inženýrských sítí z ulice Jedovnická přes dotčené pozemky.
RMČ Brno-Vinohrady již před uzavřením této smlouvy vyjadřovala svůj nesouhlas, jak při jednání s tehdejšími představiteli města Brna (formou tzv. dohadovacího řízení), tak svým nesouhlasným usnesením RMČ. Ze strany MČ Brno-Vinohrady následovala nesouhlasná stanoviska adresovaná tehdejšímu vedení města Brna projednaná na schůzi RMČ Brno-Vinohrady (15. schůze ze dne 7.10.2015 a 26. schůze ze dne 18.5.2016).
 
V současné době probíhá v orgánech města Brna projednávání požadavku Zastupitelstva MČ Brno-Vinohrady ze dne 18.2.2020 o zřízení stavební uzávěry v této lokalitě. Smyslem stanovení stavební uzávěry je zabránit výše uvedené výstavbě, která by za necelé 2 roky dle navrženého nového ÚPmB byla nemyslitelná. Podle platného ÚPmB je přípustný převažující podíl zastavění objekty, sportovišti, komunikacemi apod. nad plochami volnými, a to ve srovnání s návrhem nového ÚPmB, který deklaruje: Zastoupení zeleně v plochách rekreace, kdy minimální plošné zastoupení zeleně na terénu v plochách je stanoveno v rozsahu 80 % pro disponibilní pozemky stavebního záměru.
 
Rovněž v rámci projednávání připomínek k novému Územnímu plánu města Brna MČ Brno-Vinohrady ze dne 15.6.2020 požaduje změnit využití části funkčního území nyní navrženého pro Sport S/01 na plochu zeleně Z. Jedná se o území v prostoru bývalého dobývacího pásma – Růženin dvůr. Celá lokalita bývalého dobývacího pásma se nachází v oblasti vysoké koncentrace okolní zástavby a je vystavena silnému silničnímu provozu z ulice Jedovnické. Je to zásadní a klíčový důvod, proč udržet do budoucna zelené plochy právě v této lokalitě mezi oběma sídlištními celky. I v rámci plochy veřejné vybavenosti, která je určena pro další rozvoj (dostavbu pavilonu) školního areálu (V/a2/s), který se zde nachází a je v těsném sousedství silnic a křižovatky Jedovnická x Novolíšeňská, která je zatížena silným provozem a vysokou koncentrací škodlivých látek RMČ považuje za vhodné, aby se v sousedství nově zamýšleného školního pavilonu nacházela funkční plocha Z (zeleně), která bude také navazovat na plochy sportu severně od ZŠ Čejkovická.
 
 
Dne 1.6.2020 vydala Rada m. č. Brno-Vinohrady
Nesouhlasné stanovisko
za správce pozemků p. č. 9209, 7747/31, 7747/30, 7747/29, 7747/28, 7747/105, 7747/104, 7747/103, 7747/102, 7747/101, 7747/100, 7747/99, 7747/98, 7747/97, 7747/96, 7747/44 7747/107, 7747/38 v k. ú. Židenice
- s jejich dotčením v souvislosti se stavbou „Multifunkční sportovní centrum se zaměřením na lední hokej“ podle předloženého koordinačního situačního výkresu
- se zřízením služebnosti k těmto pozemkům
I přes uzavřenou smlouvu (směnná č. 6317045288) mezi statutárním městem Brnem a vlastníkem pozemků (investorem stavby) ze dne 1.2.2018, kdy se statutární město Brno zavazuje, že v souvislosti s budoucím využitím pozemků umožní komunikační napojení a vedení veškerých inženýrských sítí z ulice jedovnická přes dotčené pozemky, RMČ Brno-Vinohrady nesouhlasí se stavbou „Multifunkční sportovní centrum se zaměřením na lední hokej“.
Rozhodnutí RMČ navazuje na usnesení z 15. schůze RMČ dne 7.10.2015 a 26. schůze RMČ ze dne 18.5.2016, ve kterých RMČ nesouhlasí s investičním záměrem firmy FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o. Kuřim „Sportovní centrum na lední hokej“ při ulici Jedovnická.
 
Záměr projednala na svém zasedání stavební komise RMČ Brno-Vinohrady dne 21.1.2021– komise poukázala na nadměrnou velikost ubytovací kapacity (nepoměr) vzhledem k účelu sportovního vyžití a z toho plynoucí dopravní zátěž lokality, příjezd předpokládaného počtu návštěvníků 1440 denně, ulicí Čejkovickou mezi ZŠ a bytovým domem Čejkovická 2,4,6 (dle podkladů investora).
 
 
Dlouhodobým záměrem m. č. je v této lokalitě udržení zelených ploch, podpořeným drobnými sportovními prvky. V poslední době zde vzniklo psí hřiště a proběhne zbudování cyklotrialu, vše na pozemcích města. Ostatní pozemky jsou již v soukromých rukou a městská část nad nimi nemá žádnou kontrolu.
O nesouhlasu MČ Brno-Vinohrady v letech 2015 a 2016 informoval rovněž Brněnský deník.
https://brnensky.denik.cz/zpravy_region/vinohrady-odmitly-stavbu-hokejovych-hal-na-miste-byvale-cihelny-chteji-lesopark-20160824.html

a v minulém roce v Úvodníku starosta PhDr. Jiří Čejka.
https://www.kvicvinohradybrno.cz/wp-content/uploads/2020/09/177-barva-1_compressed.pdf
 
Jelikož se jedná o řízení, jehož předmětem je umístění stavby veřejné vybavenosti celoměstského významu, jedná se dle vyhlášky statutárního města Brno o stavbu celoměstského významu, kdy bude město zastupovat primátorka, které MČ Brno-Vinohrady tímto zasílá svoje nesouhlasné připomínky.


                                                                                                               RMČ Brno-Vinohrady