Informace k připravovanému Územnímu plánu města Brna

Informace k připravovanému Územnímu plánu města Brna
 
Návrh Územního plánu města Brna je vystavený a veřejně přístupný v úřední dny pondělí a středa od 8 hod do 17hod na Magistrátu města Brna, Kounicova 67, Brno. Dále je v současnosti v kompletní textové verzi přístupný na webových stránkách města Brna.
https://upmb.brno.cz/pripravovany-uzemni-plan/navrh-2/ 
Kompletní dokumentace, prezentace, videoklipy, aplikace či formuláře jsou dostupné na: www.upmb.brno.cz
 
Pro všechny dotazy je k dispozici email: pripravovanyUPmB@brno.cz nebo bezplatná telefonní linka 800 411 400.
Setkání se zástupci vedení města a Odboru územního plánování a rozvoje s cílem seznámit veřejnost s návrhem nového územního plánu před jeho veřejným projednáním proběhne dne 18.6.2020 od 18hod v Dělnickém domě v Židenicích.
 
Veřejné projednání vč. vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území s odborným výkladem zpracovatelů se bude konat 22. a 23. června 2020 od 15 hod (projednání jsou rovnocenná a samostatná, s obsahově stejným průběhem, tzn. účastníci jednotlivého veřejného projednání uvidí a uslyší po oba dny stejný obsah, a veškerými náležitostmi) v areálu Veletrhy Brno a.s., na adrese Výstaviště 405/1.
Distanční podoba formou online přenosu jednání bude dostupná na: http://upmb.brno.cz/stream-uzemni-plan/
 
Dle § 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona nejpozději ode dne veřejného projednání, tj. do 30.6.2020 včetně, může každý uplatnit své připomínky. Vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou ve stejné lhůtě podat námitky. Formulář, který je umístěný na webových stránkách města Brna (https://upmb.brno.cz/pripravovany-uzemni-plan/navrh-2/) K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.