Přestupky

1. Identifikační kód

2. Kód


3. Pojmenování (název životní situace)
Přestupky – oznámení spáchání přestupku

4. Základní informace k životní situaci
Přestupek je společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně za přestupek výslovně označen a který vykazuje znaky stanovené zákonem, nejde-li o trestný čin.  Přestupkem není jednání, jímž někdo odvrací přiměřeným způsobem přímo hrozící nebo trvající útok  (jednání v nutné obraně nebo v krajní nouzi), jestliže tímto jednáním nebyl způsoben zřejmě stejně závažný následek než ten, který hrozil, a toto nebezpečí nebylo možno v dané situaci odvrátit jinak.

5. Kdo  je oprávněn v této věci jednat (podat  žádost apod.)
Osoba  přestupkem postižená, případně poškozená, nebo  její zákonný  či právní zástupce respektive ten, kdo se o spáchání přestupku dozvěděl.

6. Jaké  jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Přestupek  je nutné oznámit písemně nebo ústně na  příslušném Obvodním  oddělení Policie ČR, Městské policie, nebo na Odboru sociálních věcí, školství a kultury ÚMČ Brno-Vinohrady

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní  situace
Oznámením  přestupku, ve kterém musí být uvedeno:
 • kdo  je postiženou osobou (vůči komu směřovalo jednání) 
 • koho oznamovatel označuje za pachatele 
 • kde a kdy se stal přestupek, 
 • jakým způsobem měl být přestupek spáchán 
 • čím  je spáchání přestupku prokazováno (svědci, listinné a jiné  důkazy) 
Obecně se  přestupky projednávají na základě  oznámení z úřední  povinnosti, za podmínky, že došlo k porušení zákona,  oznamované  jednání má znaky přestupku a přestupek spáchala konkrétní fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba.

Řízení o některých přestupcích je možno zahájit pouze se souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku. Jsou to:
- přestupky proti občanskému soužití (ublížení na zdraví, vyhrožování újmou na zdraví, nepravdivé obvinění z přestupku, schválnosti nebo jiné hrubé jednání) spáchané mezi osobami blízkými
- přestupek ublížení na cti
- přestupky proti majetku (krádež, zpronevěra, podvod, zničení nebo poškození cizí věci) spáchané mezi osobami blízkými

Osobou blízkou se rozumí příbuzný  v pokolení přímém, osvojitel,  osvojenec, sourozenec, manžel,  další osoby v poměru rodinném a obdobném se pokládají za  blízké osoby pouze tehdy, pokud by újmu, kterou utrpěla jednat z  nich, druhá právem pociťovala jako újmu vlastní. 

Osoba přímo postižená spácháním přestupku musí souhlas udělit ve lhůtě, kterou mu stanoví správní orgán. Vzít zpět souhlas může kdykoliv v průběhu řízení až do doby vydání rozhodnutí o odvolání. 

Osoba přímo postižená spácháním přestupku nemůže dát souhlas po stanovené lhůtě nebo jestliže jej už vzala zpět.


8. Na které instituci životní situaci  řešit
ÚMČ Brno-Vinohrady, Odbor sociálních věcí, školství a kultury, Velkopavlovická 25, 628 00 Brno nebo Policie ČR  nebo Městská policie Brno.

9. Kde, s kým a kdy životní  situaci  řešit
Oznámení přestupku lze podat  na Policii ČR,  Městské policii dále
poštou na ÚMČ Brno-Vinohrady, Velkopavlovická 25,  628 00 Brno,
 • elektronicky na adresu info@vinohrady.brno.cz opatřeno zaručeným elektronickým podpisem, který vydal akreditovaný  poskytovatel certifikačních služeb 
 • elektronicky na adresu info@vinohrady.brno.cz, nebo faxem bez zaručeného elektronického podpisu za podmínky, že bude do 5 dnů potvrzeno písemně nebo ústně do  protokolu, případně doplněno zaručeným elektronickým  podpisem, který vydal  akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb 
 • doručit osobně na podatelnu ÚMČ Brno-Vinohrady.  Podání o přestupku lze učinit kdykoliv od spáchání přestupku před uplynutím 1 roku. 
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Při ústním jednání doklad totožnosti

11. Jaké jsou potřebné formuláře  a kde jsou k  dispozici
Nejsou

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze  uhradit
Bez poplatku

13. Jaké  jsou lhůty pro  vyřízení
Správní orgán zahájí řízení nejpozději do 60 dnů ode dne,  kdy obdržel oznámení o přestupku a ukončí rozhodnutím do 60 dnů od zahájení řízení. Tato lhůta může být z důležitých důvodů prodloužena.

14. Kteří  jsou další účastníci (dotčení)  řešení životní situace
 • osoba obviněná ze spáchání přestupku, 
 • poškozený,  pokud jde o projednání náhrady majetkové škody 
 • vlastník  věci, která může být zabrána nebo byla zabrána, 
 • zástupce  účastníka řízení, opatrovník, v řízení proti mladistvé osobě 
 • zákonný zástupce mladistvého, 
 • orgán vykonávající sociálně právní ochranu dětí. 
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli  požadovány
Předložení a navržení důkazů, které souvisejí s  projednáním přestupku,  popř. dokladů o výši škody, pokud je její náhrada uplatňována v řízení o přestupku.

16. Elektronická  služba, kterou lze  využít

17.  Podle kterého právního předpisu se postupuje
 • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (přestupkový zákon) 
 • Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve  znění pozdějších předpisů (správní řád) 
18. Jaké jsou související předpisy

       Předpisy  vždy ve znění změn:
 • 1/1993 Sb., Ústava  České republiky, 
 • Usnesení předsednictva ČNR 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti  ústavního pořádku ČR, 
 • 40/2009 Sb., Trestní zákon, 
 • 141/1961  Sb., Trestní řád, 
 • 89/2012 Sb., Občanský zákoník, 
 • 150/2002 Sb., Soudní řád správní, 
 • 99/1963 Sb., Občanský soudní  řád, 
 • 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, 
 • 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
 • 273/2008 Sb., o policii  ČR,
 • 553/1991 Sb., o obecní policii, 
 • Vyhláška MV 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích,
 • další předpisy ve kterých jsou některá porušení ustanovení  příslušného předpisu jako přestupek označena, dále  pak nařízení a vyhlášky státních orgánů, krajů, měst  a obcí (text uvedených a dalších předpisů vydaných ve  Sbírce zákonů lze vyhledat  na portálu  veřejné správy),
 • vyhlášky a nařízení Statutárního města Brna.
19. Jaké jsou  opravné prostředky a jak se uplatňují
Účastník řízení může ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí  podat odvolání u Odboru sociálních věcí, školství a kultury MČ Brno-Vinohrady, Velkopavlovická 25, 628 00 Brno. V případě příkazu se podává tzv. odpor, a to do osmi dnů od jeho doručení.

Odvolací řízení provádí věcně příslušný odbor MMB.

20. Jaké  sankce mohou být uplatněny v případě  nedodržení povinností
Pořádková  pokuta až do výše 50.000 Kč, lze uložit tomu,  kdo v řízení  závažně ztěžuje jeho - se bez omluvy nedostaví na předvolání ke správnímu orgánu, 
 • navzdory  předchozímu napomenutí ruší pořádek, nebo 
 • neuposlechne  pokynu úřední osoby, 
 • kdo učiní hrubě urážlivé podání. 
Účastník řízení  nebo svědek, který se bez  náležité omluvy nebo bez dostatečných důvodů na předvolání nedostaví,  může být předveden.
Pořádková pokuta do výše 5.000,-  Kč tomu, kdo se  na výzvu nedostaví ke správnímu orgánu k podání vysvětlení, nebo toto bezdůvodně  odmítá.

21. Nejčastější  dotazy

22. Další  informace

23. Informace o popisovaném postupu  (o řešení  životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě
 • Portál veřejné správy
 • Portál MV
24. Související životní situace a návody, jak  je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá  útvar

Odbor sociálních věcí, školství a kultury ÚMČ Brno-Vinohrady, 628 00  Brno

26. Kontaktní osoba
JUDr. Ivana Crhová,  ÚMČ Brno-Vinohrady, Velkopavlovická 25
tel.: 511 189 006
fax: 544 210 825
e-mail: crhova@vinohrady.brno.cz

27. Popis  je zpracován podle právního stavu ke dni
2.8. 2018

28. Popis byl naposledy aktualizován
2.8. 2018

29. Datum konce platnosti  popisu
Není  stanoven

30. Případná  upřesnění a poznámky k řešení  životní situace