Nájem bytu

1. Identifikační číslo
 
2. Kód

0101  
 
3. Pojmenování (název) životní situace
Nájem obecního bytu
    
4. Základní informace k životní situaci

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Městská část vede seznam žadatelů o byt. Do seznamu zapíše žadatele, který splňuje tyto předpoklady:

  • je zletilý,
  • žadatel ani jeho manžel(ka) v ČR nevlastní bytový či rodinný dům nebo byt, pokud neprokáže, že jej ze závažných důvodů nemohou užívat anebo nejsou nájemci  bytu na dobu neurčitou, nebo
  • je nájemcem bytu, který je vzhledem k finanční a sociální situaci, nebo k věku nebo zdravotnímu stavu žadatele nebo člena jeho domácnosti nevyhovující, a je-li nájemcem takového bytu v majetku města Brna, nabídne městské části, která je pronajímatelem žadatelem užívaného bytu, jeho uvolnění,
  • jiný státní příslušník, který pobývá na území ČR v souladu s právními předpisy o pobytu cizinců.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Výběr žadatelů o byt v městské části Brno-Vinohrady provádí městská část Brno-Vinohrady podle kritérií, která jsou schválená Zastupitelstvem městské části Brno-Vinohrady

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 
Žádost se podává na předtištěném formuláři městské části Brno-Vinohrady 

8. Na které instituci životní situaci řešit
Žadatel, který má zájem žádat o nájem bytu v městské části Brno-Vinohrady, žádost si podá u této městské části.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Na odboru bytovém a všeobecném ÚMČ Brno-Vinohrady.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Vyplněný formulář žádosti o byt městské části Brno-Vinohrady. 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formulář žádost o pronájem bytu je k dispozici na odboru bytovém a všeobecném ÚMČ Brno-Vinohrady nebo ke stažení zdUMC-Vinohrady-Zadost-o-byt_nova.doce.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Podání žádosti není zpoplatněno.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Městská část oznámí do 30 dnů po obdržení žádosti žadateli o byt, zda byl do seznamu zapsán, případně z jakého důvodu nebude jeho žádost evidována

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Postupuje se podle Pravidel o pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínkách zajišťování bytové náhrady. 

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Žadatel musí každoročně k 30. 11. písemně sdělit MČ, zda na žádosti trvá, jinak bude ze seznamu žadatelů vyřazen.  Důvod k vyřazení žadatele je i skutečnost, že žadatel uvede nepravdivé údaje, nebo neoznámí-li do 30-ti dnů změnu skutečností rozhodných pro posouzení žádosti o byt. 

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných 
      zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

  • Postoupení nájemní smlouvy (nahrazuje výměnu bytu): Nájemci bytů v majetku města Brna mohou postoupit práva a povinnosti z nájemní smlouvy k bytu na základě dohody a jen s písemným souhlasem pronajímatelů.
  • Společný nájem: Dohodu o společném nájmu se stávajícím nájemcem může městská část uzavřít pouze za podmínky, že další osobou přistupující k nájmu bytu jsou jeho děti, rodiče, sourozenci, zeť a snacha, vnuk či vnučka, partner, jsou –li zletilí a žijí-li s nájemcem alespoň jeden rok ve společné domácnosti a nevlastní-li bytový či rodinný dům, byt nebo nejsou-li nájemci bytu na dobu neurčitou.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar
Odbor bytový a všeobecný ÚMČ Brno-Vinohrady.

26. Kontaktní osoba
Ing. Jan Černý, Nataša Hornová

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
30. 6. 2015

28. Popis byl naposled aktualizován
      05.10.2017
29. Datum konce platnosti popisu
      Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace