Úsek výstavby

Kontakty:

Ing. Květoslav Pekárek – vedoucí odboru, dveře č. 5, tel.: 511 189 009,
e-mail: pekarek@vinohrady.brno.cz

Pracovníci:

Ing. Roman Kubíček – vedoucí stavebního úřadu, dveře č. 13, tel.: 511 189 017,
e-mail: kubicek@vinohrady.brno.cz

Markéta Ošlejšková, DiS. – referentka stavebního úřadu; dveře č. 8, tel. 511 189 012,
e-mail: oslejskova@vinohrady.brno.cz 

Agenda

 • rozhoduje o umístění, povolení, odstranění a užívání staveb, terénních úprav a zařízení, jako obecný stavební úřad dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen „stavební zákon“)
 • provádí kontrolní prohlídky staveb, vede sankční řízení pro přestupky a správní delikty
 • vydává souhlas speciálním stavebním úřadům k vydání jejich povolení a ověřuje dodržení podmínek územního rozhodnutí,
 • vykonává vodoprávní agendu podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění 

Právní předpisy 

 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění 
 • vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech
 • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
 • vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti 
 • vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 
 • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
 • vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
 • vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Formuláře

Dle § 196 stavebního zákona, ohlášení, žádosti, návrhy a další podání podle tohoto zákona, pro která prováděcí právní předpis určuje formuláře, lze činit pouze na těchto formulářích, a to i v elektronické podobě podepsané podle zvláštních právních předpisů. 

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby [MS Word, 33.49KB]
Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby [PDF, 213.15KB]
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území [MS Word, 33.01KB]
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území [PDF, 211.79KB]
Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území [MS Word, 32.44KB]
Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území [PDF, 297.96KB]
Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků [MS Word, 32.95KB]
Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků [PDF, 161.27KB]
Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu [MS Word, 32.73KB]
Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu [PDF, 158.9KB]
Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení [MS Word, 34.67KB]
Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení [PDF, 214.54KB]
Žádost o územní souhlas [MS Word, 33.3KB]
Žádost o územní souhlas [PDF, 204.81KB]
Ohlášení stavby [MS Word, 33.86KB]
Ohlášení stavby [PDF, 215.06KB]
Žádost o stavební povolení [MS Word, 33.67KB]
Žádost o stavební povolení [PDF, 211.72KB]
Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora [MS Word, 33.89KB]
Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora [PDF, 261.09KB]
Oznámení o užívání stavby [MS Word, 34.25KB]
Oznámení o užívání stavby [PDF, 258.66KB]
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu [MS Word, 34.06KB]
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu [PDF, 259.87KB]
Žádost o povolení předčasného užívání stavby [MS Word, 34.44KB]
Žádost o povolení předčasného užívání stavby [PDF, 261.29KB]
Oznámení změny v užívání stavby [MS Word, 33.22KB]
Oznámení změny v užívání stavby [PDF, 155.15KB]
Ohlášení odstranění [MS Word, 34.46KB]
Ohlášení odstranění [PDF, 164.31KB]