Nesouhlasné stanovisko RMČ k projektu GO UP

Stanovisko Městské části Brno-Vinohrady k projektu GO UP Brno východ – rekreačně sportovní areál Petra Sýkory
 
Rada m. č. Brno-Vinohrady konaná dne 3. 2. 2020 nesouhlasí s umístěním a provedením stavby GO UP Brno-východ – rekreačně sportovní areál Petra Sýkory a doporučuje PhDr. Jiřímu Čejkovi, starostovi m. č. vydat za vlastníka pozemku č. 7966/10 v k. ú. Židenice nesouhlasné stanovisko. Rozhodnutí Rady m. č. vychází z následujících předpokladů a důvodných obav z negativních dopadů projektu na životní prostředí, oblast dopravy a dalších oblastí života na Vinohradech, které jsou následující.
 
Projekt je plánován v lokalitě na konci ulice Čejkovická, která je v tomto místě částečně ulicí jednosměrnou. Lokalita má de facto jedinou přístupovou cestu, přičemž je na konci ulice, která dále nepokračuje a je tzv. slepá. Pozemky, na nichž je plánována výstavba projektu, se navíc nacházejí v bezprostřední blízkosti bytové zástavby a školského zařízení. Z uvedených skutečností vyplývá důvodná obava z výrazného snížení standardu bydlení nejen po dobu výstavby projektu (zvýšená dopravní zátěž v průběhu stavby, hluk, zvýšená prašnost apod.), ale taktéž během jeho provozu (zvýšení intenzity osobní dopravy, nedostatek parkovacích míst v lokalitě), a to i s přihlédnutím k plánovaným kapacitám sportovně rekreačního centra.
Další obava vyplývá dle MČ Brno-Vinohrady z určitého nesouladu mezi prohlášeními investora o účelu projektu a samotnými parametry projektu. Účelem projektu má být dle samotného investora především vznik lezeckého centra, vybudování rozsáhlého sportovně rekreačního střediska a základny outdoorových sportů s tím, že má být doplněno o rekreační krátkodobé bydlení. Z parametrů projektu však vyplývá, že z plochy zájmové parcely o výměře 5913 m2 je plánováno její zastavění o výměře 3733 m2 a zbývající výrazně menší část o výměře 2217 m2 má být plochou pro outdoorové víceúčelové rekreační a sportovní aktivity. I s přihlédnutím k dalším plánovaným plochám indoorových aktivit se výše uvedené jeví tak, že jsou v projektu upřednostňovány především plochy bydlení (celková plocha ubytovacích jednotek má činit 5345,2 m2). Celková velká plocha ubytovacích jednotek, jejich velikost, počet a dispozice a uvažované vybavení (především vlastní kuchyně) vzbuzuje dle MČ Brno-Vinohrady obavu, že plochy bydlení by mohly být ve skutečnosti určeny pro dlouhodobé bydlení (ať už formou dlouhodobého pronájmu, time-sharingu či jiného způsobu trvalého bydlení). Tyto obavy nebyly doposud rozptýleny ani prohlášením investora o opaku, když tato možnost se jeví MČ Brno-Vinohrady stále jako reálná a z ekonomického pohledu pro investora dokonce i jako racionálnější. Nehledě přitom na možné negativní ekonomické a sociální dopady vzniku nového trvalého bydlení v MČ Brno-Vinohrady (problematika ne/hlášení trvalého pobytu, odpadového hospodářství, omezených kapacit školských zařízení apod.).
Množství uvažovaných ubytovacích kapacit a jejich povaha se pak jeví pro krátkodobé rekreační ubytování jako neracionální. V případě uskutečnění projektu dle jeho plánovaných kapacit se MČ Brno-Vinohrady jeví jako nedostatečný i počet uvažovaných parkovacích míst.
 
 
MČ Brno-Vinohrady je v obecné rovině toho názoru, že projekt přináší dotčené lokalitě pouze omezená pozitiva, a naopak s sebou nese výrazná negativa, která již tak neutěšenou situaci hned v několika oblastech ještě zhorší (především zahuštěnost obydlení, doprava, parkování). Proto existují důvodné obavy, že projekt v uvažované podobě zhorší dosavadní celkový standard bydlení v dotčené lokalitě, přičemž tento postoj vychází z názorů zastupitelů i z podnětů občanů v lokalitě přímo žijících. Výstavbou dojde ke ztrátě další značně rozhlehlé zelené plochy.
S ohledem na výše uvedené vyjadřuje MČ Brno-Vinohrady svůj nesouhlas s projektem v podobě, v jaké byl doposud investorem prezentován. Projekt se při zachování představených parametrů jeví na daném místě jako nevhodný. Uvedenou argumentaci je MČ Brno-Vinohrady připravena uplatňovat formou příslušných právních prostředků jako účastník v řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.
 
PhDr. Jiří Čejka, starosta MČ Brno-Vinohrady
Bc. Michal Krejsa, místostarosta MČ Brno-Vinohrady